Corso Vittorio Emanuele II, 39 - Roma 0669207671

UMOWA ZE STUDENTEM


Niniejszy dokument, wraz z Kartą Usług, Regulaminem Dydaktycznym oraz Programem Wykonalności stanowi całość umowy między Międzynarodowym Uniwersytetem Telematycznym UNINETTUNO, zwanym dalej Uniwersytetem, a Panem/Panią __________ _________________ miejsce urodzenia _______________________, miejsce zamieszkania ___________________
  ul. ________________________________________________, n. _____, Kod Pocztowy _________________
 obywaltelstwo __________________, zwanym/ą dalej Studentem.

 

Art.1 - Charakter oraz cel umowy

Niniejsza umowa zostaje podpisana na podstawie art.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Włoch z dn.17 kwietnia 2003 r. [Dziennik urzędowy Nr 98 z dn.9 kwietnia 2003 r.] i stanowi akt formalny, na mocy którego obydwie strony podejmują się osiągnięcia celów edukacyjnych, należących do celów instytucjonalnych Uniwersytetu i zaakceptowanych przez studenta, zgodnie z kierunkiem studiów, które zdecydował się podjąć, mianowicie: _______________________________________________.

 


 

Art. 2 - Przyznanie prawa do podjęcia studiów

Uniwersytet podejmuje się zapewnić ciągły i systematyczny charakter świadczonych usług edukacyjnych, zgodnie z kryteriami skuteczności i wydajności, chroniącymi prawo Studenta do podjęcia studiów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dydaktycznego i Karty Usług; Uniwersytet zobowiązuje się do nadawania tytułów ex art.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Włoch z 17 kwietnia 2003 r. i ex art.2 tegoż rozporządzenia.

 


 

Art. 3 - Opis usług i gwarancja ich użyteczności

 

Uniwersytet podejmuje się utrzymania użyteczności działań i usług dydaktycznych online, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Karcie Usług i w Kartotece Rozwiązań Technologicznych; Uniwersytet podejmuje się, w szczególności, świadczenia systematycznie, nieprzerwanie i bez zwłoki następujących usług: edukacyjnych, informacyjnych, tutoringu, inteligentnej biblioteki, usługi dot. ukierunkowywania, usługi sekretariatu administracyjnego, usługi badawcze.
Studenci mają dostęp do usług o standardach technologicznych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych studentów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dydaktycznego i Karty Usług.

 

Art. 4 - Opis rozwiązań technologicznych i gwarancja ich użyteczności

W celu świadczenia usług edukacyjnych i edukacyjnego i informacyjnego wsparcia, Uniwersytet zapewnia użyteczność następujących narzędzi: wirtualnej sali, wirtualnej sali zamiejscowej, wirtualnej sali w Internecie, platformy edukacyjnej, portalu internetowego.

 

 

Art. 5 - Zobowiązania studenta

Student zobowiązuje się do osiągania własnych wytyczonych celów dydaktycznych i zawodowych w zakresie wybranego planu nauczania, z pełnym poszanowaniem postanowień Regulaminu Dydaktycznego i Porządku Dydaktycznego:  ____________________________________________

 

Art. 6 - Integracja usług dla studentów niepełnosprawnych

Dla studentów niepołnosprawnych Uniwersytet gwarantuje dostęp do specjalnie wyposażonych auli w Rzymie Piazza Grazioli 17 i Via degli Astalli 16. Możliwość użytkowania stanowiska dydaktycznego wyposażonego w urządzenia Braille jest zagwarantowana w siedzibie Uniwersytetu: Corso Vittorio Emanuele II 39, Rzym.
 

Art. 7 - Czas trwania umowy oraz klauzule

 

Umowa obowiązuje rok. „Rok” oznacza „rok akademicki”, rozpoczynający się 1 października i kończący się 30 września roku następnego. Student może złożyć odwołanie w przypadku:
· nierozpatrzenia wniosku o odszkodowanie
· niedotrzymania warunków odstąpienia od umowy.
Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług w przypadku naruszenia umowy przez Studenta.
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd miasta Rzym.


Rzym dnia, _______________________

 
Kierownik 

 

Student 

  __________________   __________________

 Ochrona danych osobowych

Student upoważnia Uniwersytet do wykorzystywania jej/jego danych osobowych, zgodnie z zapisami Karty Usług oraz, w szczególności, zapisami, zawartymi w części I Informacji dla Studenta – załącznika do niniejszej umowy.

 

Student

_______________________

 

Student upoważnia Uniwersytet do wykorzystywania jej/jego danych osobowych, w szczególności tych, zawartych w części II Informacji dla Studenta – załącznika do niniejszej umowy.

 

Student

_______________________

 

 

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY, W MYŚL ART.13 DEKRETU Z MOCĄ USTAWY NR 196/03


Informacja dla Studenta

Część I.

Dane osobowe Studenta będą używane w poszanowaniu podstawowych zasad, zgodnie z :

· dyrektywą 95/46/CE Parlamentu Europejskiego, dotyczącą ochrony osób fizycznych w zakresie wykorzystywania i obiegu danych osobowych

· dyrektywą 97/66/CE dotyczącą ochrony prywatności w telekomunikacji

· dyrektywą 97/07/CE i dekretem z mocą ustawy nr 185/99 dot. ochrony konsumenta w

przypadku umów zawieranych na odległość:

· dyrektywą 00/31/CE dot. handlu elektronicznego

· dekretem z mocą ustawy nr 196 z 30 czerwca 2003 „Kodeks ochrony danych osobowych”

· dekretem z mocą ustawy nr 70/2003 dot. handlu elektronicznego

Czynności uprawniające do wykorzystywania danych osobowych i powiązane z nimi cele

Czynności te to gromadzenie, ochrona i opracowywanie danych osobowych Studenta w następujących celach:

a) zarządzanie administracyjną i edukacyjną ścieżką kariery Studenta

b) zarządzanie usługami ex arts.3, 4, 6 Umowy ze Studentem

c) zarządzanie stażem, szkoleniem Studenta oraz pośrednictwem w znalezieniu pracy, również po uzyskaniu przez niego dyplomu

d) zarządzanie promocją studiów podyplomowych ex art.3 Rozporządzenia MinistraEdukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Włoch nr 509/99.

Osoby uprawnione do wykorzystywania danych osobowych i odpowiedzialne za ten proces

Jednostką uprawnioną do wykorzystywania danych osobowych i odpowiedzialną za ten proces jest Międzynarodowy Uniwersytet telematyczny UNINETTUNO z siedzibą w Rzymie, Corso Vittorio Emanuele II 39, 00-186 Rzym.

Prawa Studenta, art.7 Dekretu z mocą ustawy nr 196/03

1. W odniesieniu do wykorzystywania danych osobowych, Student ma prawo do uzyskania informacji o istnieniu danych, dotyczących jego osoby, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane. Ma prawo do tego aby informacje te zostały mu przekazane w sposób dla niego zrozumiały.

2. Student ma prawo do uzyskania informacji odnośnie: źródła danych; celów, dla jakich zostały użyte; logiki postępowania z danymi; wskazania osoby odpowiedzialnej i uprawnionej do posługiwania się jego danymi; osób, którym te dane mogą zostać przekazane.

 

Część II.

Uniwersytet UNINETTUNO jest upoważniony, za zgodą Studenta, do wykorzystywania dla celów handlowych danych osobowych Studenta (imię, nazwisko, adres, e-mail) i do przekazywania owych danych podmiotom trzecim, jedynie w celach handlowych i marketingowych.