Corso Vittorio Emanuele II, 39 - Roma 0669207671

KARTA USŁUG
(w myśl i na mocy art.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań
Naukowych Włoch z 17 kwietnia 2003 r.)


 

Art.1. Nazwa i siedziby Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego

Międzynarodowy Uniwersytet Telematyczny, zgodnie z § 2 art.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Włoch z 17.04.2003 r. (Dziennik Urzędowy Republiki Włoskiej nr 98 z 29.04.2003 r.), od tej chwili nosi nazwę UNINETTUNO.
Główna siedziba Uniwersytetu mieści się w Rzymie, ul. Corso Vittorio Emanuele II nr 39. Kolejne siedziby mogą być otwierane we Włoszech i zagranicą i odtąd noszą one nazwę „Biegunów Technologicznych”.


 

Art.2. Cele instytucjonalne

UNINETTUNO nadaje stopnie naukowe ex art.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Włoch z 3 listopada 1999 r. nr 509:· pierwszego i drugiego stopnia: licencjat (L), magister (M), dyplom specjalizacji (DS) Uniwersytet oferuje także studia podyplomowe I i II stopnia. Celami instytucjonalnymi są cele wymienione w art.1 Karty Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego UNINETTUNO.


UNINETTUNO uznaje prawo studentów do studiowania i podejmuje się zapewnienia im, w okresie trwania umowy, usług najwyższej jakości, przy pełnym poszanowaniu podstawowych zasad w kwestii świadczenia usług publicznych oraz w zgodzie z dyrektywą Premiera Włoch z 27 stycznia 1994 r. – w ramach naukowego i dydaktycznego programowania dostępnej oferty edukacyjnej Uniwersytetu oraz dla usług, czynności, powiązanych metod świadczenia usług przy pełnym poszanowaniu wytycznych Regulaminu Dydaktycznego i niniejszej Karty Usług. Niniejsza Karta określa zobowiązania wobec studenta a zasady realizacji jej założeń określa art.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Włoch z 17.04.2003 r. (Dziennik Urzędowy Republiki Włoskiej nr 98 z 29.04.2003 r.).

W celu świadczenia usług edukacyjnych i informacyjnych, UNINETTUNO posługuje się jedynie narzędziami kształcenia na odległość i zobowiązuje się do zapewnienia ich używalności w sieci w taki sposób aby kształcenie na odległość było najbardziej skuteczną metodą kształcenia, ułatwiającą osiągnięcie celów instytucjonalnych i, poprzez to, osiągnięcie sukcesu edukacyjnego studentów Uniwersytetu. Każdemu studentowi, prawidłowo organizującemu zajęcia i aktywnie w nich uczestniczącemu, w celu optymalizacji stosowania narzędzi komunikacji i informacji, przysługuje dostęp do owych narzędzi.
Wszystkie zawarte w Karcie usług świadczenia są oferowane wyłącznie na odległość, za wyjątkiem egzaminów z postępów oraz egzaminu końcowego, określonego dla każdego rodzaju uruchomionych zajęć.


 

Art.3. Zasady świadczenia usług i prawa studentów

 

Podstawowe zasady świadczenia usług, określone przez UNINETTUNO (jako równoważne) w celu zapewnienia studentom możliwości korzystania z ich praw, są zawarte w niniejszej Karcie Usług, w Regulaminie Dydaktycznym oraz w Kartotece Rozwiązań Technologicznych, w myśl i na mocy art.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Włoch z 17 kwietnia 2003 r.; dokumenty te stanowią integralną część Umowy ze Studentem. Osiągnięcie najwyższej jakości usług jest możliwe dzięki zastosowaniu kryteriów wydajności i skuteczności. W celu prawidłowej oceny osiąganych wyników, zastosowanie owych kryteriów można zmierzyć za pomocą następujących wskaźników:
· jakość wkładu w świadczone usługi edukacyjne, jakość używalności usług i wsparcia edukacyjnego
· przejrzystość i poprawność komunikacji i informacji
· poziom przyznanego prawa do studiowania, bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, język, religię i poglądy polityczne, w poszanowaniu zasad sprawiedliwości, bezstronności, obiektywizmu i racjonalności
· ciągłość i regularność w procesie świadczenia usług
· funkcjonowanie alternatywnych rozwiązań technologicznych w celu zapobieżenia przerwom w świadczeniu usługi, spowodowanym awarią sieci i systemu bezpieczeństwa sprzętu technologicznego
· poziom zaangażowania i aktywnego uczestnictwa użytkownika w pracach nad poprawą jakości oferowanych usług
· poziom satysfakcji użytkownika.
Student przyjęty do UNINETTUNO nabywa także następujące prawa: prawo do wysokiej jakości świadczonych na jego rzecz usług, prawo do równego traktowania, przejrzystości i racjonalności systemu oceniania, jasności informacji; dogodnych terminów konsultacji z tutorem, używalności systemu telematycznego, ochrony danych i informacji personalnych
Karta usług jest ważna jeden rok, jest dostępna na stronie Uniwersytetu oraz w siedzibie uczelni ex art. 1.
Więcej informacji na stronie: www.uninettunouniversity.net.
 

Art.4. Opis usług i standardów technologicznych

Niniejszy artykuł poświęcony jest opisowi usług i stawianym wobec nich wymaganiom. Usługi, oferowane przez UNINETTUNO, odpowiadają standardom technologicznym, zawartym w Załączniku Technicznym do Rozporządzenia Ministra Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Włoch z 17.04.2003 r. Są określone także w Regulaminie Dydaktycznym oraz w Kartotece Rozwiązań Technologicznych.

Usługi edukacyjne (kształceniowe) oznaczają, co następuje: czynności synchroniczne, wykonywane w wirtualnej klasie (spotkania na żywo z wykładowcami i tutorami w grupach dyskusyjnych maksymalnie 30 osób na daną czynność, wykonywaną online) oraz czynności asynchroniczne, pozwalające studentowi na w pełni autonomiczne przyswajanie wiedzy (portal z wykorzystaniem technologii web, platforma e-learningowa telewizja satelitarna)
Usługi informacyjne pozwalają studentowi dojść, za pośrednictwem narzędzi komunikacji i informacji, do samodzielnych wniosków, w procesie komunikacji/informacji w czasie rzeczywistym, przydatnej do właściwego zarządzania karierą uniwersytecką studenta, zarówno z administracyjnego jak i edukacyjnego punktu widzenia; pozwalają także na korzystanie z prawa studenta do komunikacji i informacji.
Tutoring towarzyszy studentowi na różnych etapach kariery uniwersyteckiej, ze szczególnym uwzględnieniem punktów krytycznych na drodze edukacji; wśród usług tutoringu należy wymienić: wsparcie prze pierwsze sześć miesięcy nauki, wsparcie merytoryczne w zakresie treści uznanych za złożone; konsultacja i pomoc w opracowaniu indywidualnego programu nauki; koordynacja przygotowania zawodowego; asystowanie w czynnościach kształceniowych w wirtualnym laboratorium oraz podczas pośredniej oceny przygotowania do egzaminów sprawdzających oraz do egzaminu końcowego.
Inteligentna Biblioteka (IB) udostępnia studentowi w błyskawiczny i łatwy sposób obiekty wiedzy i treści kształceniowe, należycie określone w ramach konkretnych tematów, będących przedmiotem nauki, pogłębionej analizy i zorganizowane tak aby uczynić przygotowanie do różnych momentów zaplanowanej oceny skutecznym i celowym (samoocena, ocena pośrednia). Dostęp do Inteligentnej Biblioteki ma miejsce w uczelnianej sieci, z udziałem moderatorów lub bez ich udziału.
Usługi z zakresu ukierunkowania umożliwiają użytkownikowi strony uczelni, całkowicie poświęconej tym usługom, otrzymywanie szczegółowych informacji których on/ona potrzebuje aby dokonywać rozważnych wyborów i podejmować decyzje które ukierunkują ją/jego na studia najbardziej dopasowane do jej/jego umiejętności. Usługi te umożliwiają także udzielenie informacji nie zarejestrowanym użytkownikom.
Sekretariat Administracyjny, dostępny całkowicie online, pozwala studentowi na zarządzanie jego karierą uniwersytecką na odległość. Sekretariat jest podzielony na działy – dział administracyjny i dział dydaktyczny. Pierwszy zajmuje się obiegiem informacji i komunikacją a także uznawaniem dokumentów poświadczających karierę studenta; drugi – wspieraniem komunikacji między personelem naukowym i pozostałym, w duchu prawa studenta do edukacji i rzetelnej obsługi.
Prace badawcze, świadczone z myślą o studentach kończących studia (licencjat lub magister) w celu uzupełnienia testów końcowych i prac dyplomowych, oraz dla pozostałych studentów w celu wsparcia ich działań naukowych w konkretnych dziedzinach wiedzy ex tytuł III Regulaminu Dydaktycznego.
 

Art.5. Tryb świadczenia usług i dydaktyki

 

Świadczenie usług dydaktycznych (kształceniowych) trwa nieprzerwanie 24 godziny na dobę i obejmuje wszystkie czynności kształceniowe, które mogą być wykonywane w sposób synchroniczny i asynchroniczny (relacja wielu do wielu) oraz w terminach i trybach zaprojektowanych do spotkań bezpośrednich (relacja jeden do wielu). Każde spotkanie bezpośrednie jest moderowane przez wykładowców oraz tutorów którzy zarządzają dostępami do uczestnictwa w zajęciach tak, by liczba osób, którym udzielono dostępy, nie przekroczyła 30. Dane zajęcia są zawsze dostępne dla wszystkich studentów na nie zapisanych.
Metoda dydaktyczna opiera się na kryteriach i standardach określonych w art.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Włoch z 17.04.2003 r. i w odnośnym Aneksie Technicznym. Stosowne odniesienie do niej zawarte jest także w Kartotece Rozwiązań Technologicznych.
Moduły nauczania pozwalają na:
naukę asystowaną – w trakcie spotkań bezpośrednich, z udziałem wykładowców, tutorów i moderatorów.
naukę wspólną – poprzez czynności wykonywane w trybie synchronicznym i asynchronicznym, z udziałem moderatora, również zautomatyzowanego i zdalnego.
naukę bezpośrednią – wykorzystującą indywidualne zaangażowanie studenta w szereg wydarzeń bezpośrednich i sytuacji pozorowanych
naukę indywidualną – w pełni zarządzaną przez studenta, monitorowaną ale bez ingerencji osób trzecich w proces przyswajania wiedzy.
Główne przestrzenie wirtualne, spełniające wymogi używalności, zdolności przyłączeniowej,interaktywności, interoperacyjności oraz wykrywalności (namierzalności), to:
pomocnicza sala wirtualna, którą cechuje asynchroniczna używalność, mająca na celu odnalezienie wideowykładów cyfrowych na kanale telewizyjnym (Raidue, Raisat1, Raisat2) oraz wykorzystanie ich przez studenta w procesie przyswajania wiedzy.
wirtualna sala dostępna za pośrednictwem internetu, wykorzystywana w sposób synchroniczny na interoperacyjnej platformie interaktywnej w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa w bezpośrednich wykładach oraz intensywnych kursach z różnych dyscyplin, wieńczących wspólną, bezpośrednią i asystowaną naukę studenta.
platforma e-learningowa, wykorzystywana asynchronicznie, pozwala przeglądać mediatekę wykładów oraz bibliografię w celu wykonywania ćwiczeń praktycznych, testów ewaluacyjnych – jako pomoc w zajęciach w wirtualnej sali, i wspomagających indywidualną naukę studenta, zarządzaną wyłącznie przez niego.
portal internetowy, wykorzystywany asynchronicznie, pozwala na zarządzanie procesem komunikacji i wymiany informacji; używany synchronicznie pozwala natomiast wykonywać wszelkie czynności dydaktyczne, poglębioną analizę, prowadzić zajęcia praktyczne w grupach, dzielić się projektami, programami i tematami dyskusji – z troskliwą pomocą moderatorów i animatorów.
Wszystkie formy spotkań bezpośrednich (wykłady, ćwiczenia praktyczne, pogłębione analizy, intensywne kursy) są moderowane przez osoby odpowiedzialne za spotkanie lub przez osoby przez nie wyznaczone, które dają dostęp do grup dyskusyjnych maksymalnie 30 osobom jednocześnie, aczkolwiek dostęp do tej usługi (grupy dyskusyjnej) mają wszyscy uczestnicy zajęć. Wszelkie czynności są opisane tak aby upoważniony personel, nie tylko naukowy, mógł wyszukać
informacje i sprawozdania przydatne w monitorowaniu ogólnych postępów dydaktycznych pojedynczego użytkownika, wykładowcy, tutora. System wykrywalności (namierzalności) daje studentowi możliwość śledzenia swojej kariery uniwersyteckiej oraz samooceny własnego zaangażowania.
 

Art.6. Programy nauczania

 

Programy nauczania są realizowane na odległość i ulegają zmianom, w zależności od rodzaju zajęć, w myśl i na mocy art. Rozporządzenia Ministra Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań
Naukowych Włoch nr 509/99, odnośnie: studiów licencjackich, magisterskich, studiów specjalizacyjnych, kursów doszkalających dla pracowników naukowych, kursów na poziomie uniwersyteckim.
Programy nauczania określa Regulamin Dydaktyczny, regulamin i przepisy, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Włoch nr 509/99; zgodnie z art.10 mają one na celu zapewnienie świadczenia konkretnych czynności dydaktycznych zgodnie z kategorią odniesienia ex art.4 owego Dekretu.
Pojedyncze zajęcia (przedmioty) lub ich części, należycie skodyfikowane i wyliczone według Uniwersyteckiego Systemu Punktów Zaliczeniowych (USPZ), mogą ulec modyfikacji pod względem przydatności umiejętności, które rozwijają i mogą być włączone do programów nauczania, opracowanych wcześniej i realizowanych ad hoc, także w porozumieniu z firmami państwowymi i prywatnymi (zgodnie z § 7 art.5 Rozporządzenie Ministra nr 509/99), w celu zapewnienia realizacji kształcenia ustawicznego dla dorosłych i szkoleń zawodowych takich jak np. IFTS (Courses of higher technical education & training – Szkolenia i kursy techniczne na poziomie uniwersyteckim), kursy zawodowe i inn.
Każdy program nauczania zawiera opis podstawowych czynności szkoleniowych, opisowych, integrujących i odnośnych (a także pozostałych zajęć dydaktycznych, takich jak: wybrany przez studenta drugi język obcy, zajęcia praktyczne, staże, laboratoria etc.)

 

Art.7. Organizacja funkcjonowania Uniwersytetu

 

Organizację funkcjonowania Uniwersytetu określa Karta Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego UNINETTUNO. Organy zarządzające: Zarząd, Senat Akademicki, Komisja Dydaktyczno-Naukowa, Prezydent, Rektor, Bieguny Technologiczne, Komisja ds. Oceny oraz akademickie ciała dydaktyczne.
Struktura zarządzania operacyjnego wyodrębnia:
a) System zarządzania operacyjnego, nadzorowany przez „koordynatora systemów klas”, który, we współpracy z koordynatorami zajęć, zapewnia świadczenie usług i ich realizację za pośrednictwem personelu naukowego (wykładowców i tutorów z różnych dyscyplin), kierowników dydaktycznych, tutorów, personelu administracyjnego i technicznego.
b) Systemy klas nadzorowane przez „koordynatora systemów klas”, który, we współpracy z koordynatorami zajęć, zapewnia świadczenie usług i ich realizację za pośrednictwem personelu naukowego (wykładowców i tutorów z różnych dyscyplin), kierowników dydaktycznych, tutorów, personelu administracyjnego i technicznego.
c) System Biegunów Technologicznych – pełni funkcję koordynacyjną i nadzorującą czynności edukacyjne i badawcze w Biegunach Technologicznych.
Organy kontrolne to:
Komisja ds. Oceny, która bada poziom zadowolenia społeczności uniwersyteckiej, poziom jakości usług, świadczonych przez personel naukowy i pozostały oraz poziom skuteczności stosowanej technologii.
Komisja Audytorów, kontrolująca administrację Uniwersytetu i spójność założeń i wyników w odniesieniu do ksiąg i zapisów rachunkowych.

   

  Art.8. Usługi na rzecz osób sprawnych inaczej

   

  Usługi na rzecz osób sprawnych inaczej określa standard WC3 (międzynarodowego konsorcjum pracującego nad rozwojem standardów sieci internetowej) oraz założenia Kartoteki Rozwiązań Technologicznych. W celu zaspokojenia potrzeb, wynikających z różnych form niepełnosprawności, w momencie zapisu w umowie określa się, ustanawia i wprowadza w życie wymogi technologiczne, ułatwiające dostęp do usług telematycznych.

   

  Art.9. Umowa kształceniowa (edukacyjna)

  Umowa obowiązuje jeden rok, zwany „rokiem szkoleniowym” lub „rokiem akademickim”. Zajęcia rozpoczynają się 1 października każdego roku i kończą się 30 września roku następnego.

  Karta Usług oraz Regulamin Dydaktyczny stanowią nieodłączną część umowy; mogą być konsultowane na stronie uczelni: www.uninettunouniversity.net. W ramach umowy mogą być świadczone usługi (skierowane do specjalnej grupy docelowej – osób sprawnych inaczej), nie objęte standardami technologicznymi, określonymi w Kartotece Rozwiązań Technologicznych. Student może składać odwołanie od warunków umowy w przypadku niesatysfakcjonującego sposobu rozpatrzenia skargi lub roszczenia lub nie dotrzymania warunków odstąpienia od umowy.

  UNINETTUNO zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług w przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez studenta.


   

  Wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miasta Rzym.   

  Rektor  _____________________________________