Corso Vittorio Emanuele II, 39 - Roma 0669207671

Tομεας Υπηρεσιας

ΕΓΓΡΑΦΟ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς του άρθρου 4 του διατάγματος της 17ης  Απριλίου 2003)

Άρθρο 1- Όνομα και Τοποθεσίες του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου

Το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 2 του Διατάγματος 17/4/2003 [GU n. 98 της 29 Απριλίου 2003], αποκαλείται από τώρα UNINETTUNO.

Η νομική έδρα των εργασιών είναι στη Ρώμη (Rome Corso Vittorio Emanuele II, n. 39). Περαιτέρω διαχειριστικές έδρες λειτουργούν σε Ιταλία και εξωτερικό και αποκαλούνται από τώρα και στο εξής “Tεχνολογικοί Πόλοι”

Άρθρο 2- Θεσμικοί Σκοποί

Το UNINETTUNO απονέμει ακαδημαϊκούς τίτλους σύμφωνα με το άρθρο 3, του Διατάγματος της 3 Νοεμβρίου 1999, νόμος 509 του πρώτου και δεύτερου επιπέδου: βαθμίδα (L), ειδική βαθμίδα (LS), δίπλωμα ειδίκευσης (DS). Απονέμει επίσης Μεταπτυχιακούς τίτλους πρώτου και δεύτερου επιπέδου. Οι θεσμικοί σκοποί ανήκουν στο άρθρο 1, της Συμφωνίας του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου  UNINETTUNO.
Το UNINETTUNO αναγνωρίζει στους φοιτητές το δικαίωμα μελέτης και σαν πανεπιστήμιο είναι δεσμευμένο στο να παρέχει σε αυτούς κατά την διάρκεια περιόδου ισχύς της συμφωνίας, υπηρεσίες ποιότητας με πλήρη σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές. Όσον αφορά την παροχή δημόσιων υπηρεσιών είναι σύμφωνη με την οδηγία του Πρωθυπουργού στης 27 Ιανουαρίου 1994 στο πλαίσιο του διδακτικού και επιστημονικού προγράμματος για την διαθέσιμη εκπαιδευτική προσφορά και τις υπηρεσίες, δραστηριότητες, τις σχετικές μεθόδους παράδοσης και σε πλήρη σεβασμό με τις οδηγίες των Διδακτικών Κανονισμών του Πανεπιστημίου και με το ακόλουθο Έγγραφο Υπηρεσιών. Αυτή η συμφωνία κατοχυρώνει τις υποχρεώσεις απέναντι στο φοιτητή και ρυθμίζονται από το άρθρο 4 του Διατάγματος της 17ης  Απριλίου 2003 (GU n.98 of 29-4-2003)
Για την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες πληροφοριών  το UNINETTUNO χρησιμοποιεί μόνο εξ’ αποστάσεως εργαλεία και δεσμεύεται στην παροχή χρήσης τους μέσω του διαδικτύου, έτσι ώστε η απόσταση να γίνεται το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να επιτευχθούν οι θεσμικοί σκοποί και μέσω αυτών η επίτευξη της εκπαιδευτικής επιτυχίας για τους φοιτητές του. Σε κάθε περίπτωση με τα κατάλληλα σχεδιασμένα και οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης επιτρέπεται η βέλτιστη λειτουργία των ICT εργαλείων. 
Ότι εκφράζεται στο Έγγραφο των Υπηρεσιών αφορά αποκλειστικά τις εξ’ αποστάσεως υπηρεσίες εξαιρουμένου την διαδικασία των εξετάσεων και την τελική εξέταση που ορίζεται για το κάθε πρόγραμμα.

Άρθρο 3-Κανονισμοί Υπηρεσιών και Δικαιώματα Φοιτητή

 Το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται στο να διατηρήσει εφαρμόσιμες αυτές τις δραστηριότητες και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις οδηγίες στο Έγγραφο των Υπηρεσιών και στο Φάκελο των Τεχνολογικών Λύσεων• συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται στη συστηματική, συνεχή και χωρίς διακοπές παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: 
Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Πληροφοριών, Διδακτικές Βοηθητικές Διδασκαλίες, Έξυπνη Βιβλιοθήκη, Κατευθυντήριες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Διοικητικής Γραμματείας, Υπηρεσίες Έρευνας.
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες με τεχνολογικά χαρακτηριστικά έχει ήδη οργανωθεί και παρέχεται στα άτομα με ειδικές ανάγκες σύμφωνα με τους όρους των Διδακτικών Κανόνων του Πανεπιστημίου και του  Συμφωνητικού των Υπηρεσιών.

 For info: www.uninettunouniversity.net.

Άρθρο 4 Περιγραφή υπηρεσιών και τεχνολογικών προτύπων

Οι απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών συνοψίζονται ως ακολούθως.
Ανταποκρίνονται στα τεχνολογικά πρότυπα του Τεχνολογικού Πεδίου του Διατάγματος της 17ης Απριλίου 2003 και υποδεικνύονται στους Διδακτικούς Κανονισμούς του Πανεπιστημίου και στον Φάκελο Τεχνολογικών Λύσεων.

 
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες που μεταδίδονται στην εικονική αίθουσα (ζωντανές συναντήσεις με καθηγητές και βοηθούς καθηγητές, συζήτηση σε ομάδες με μέγιστο αριθμό 30 ατόμων ανά δραστηριότητα στην διαδικτυακή πύλη) συγχρόνως ώστε να επιτρέπεται στο φοιτητή η δυνατότητα μάθησης σε πλήρη αυτονομία (βασισμένη στην διαδικτυακή πύλη, στην e-learning πλατφόρμα, δορυφορική τηλεόραση).


Υπηρεσίες Πληροφοριών επιτρέπουν στον φοιτητή με την χρήση των εργαλείων  ICT την εύρεση πληροφοριών, σε πραγματικό χρόνο επικοινωνίας και πληροφόρησης που είναι χρήσιμες για την σωστή διαχείριση της πανεπιστημιακής του/της πορείας τόσο από διοικητική όσο και από εκπαιδευτική άποψη και την άσκηση του δικαιώματος του/της στην πληροφορία και την επικοινωνία.


Υπηρεσίες Βοηθητικής Διδασκαλίας με σκοπό να βοηθήσουν το φοιτητή στις διάφορες φάσεις της πορείας του/της και με ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή περίπλοκων καταστάσεων που μπορούν να συμβούν κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ανάμεσα στις βασικές υπηρεσίες που δίνεται έμφαση είναι το ξεκίνημα στην εκπαιδευτική διαδικασία για τους πρώτους έξι μήνες της δραστηριότητας, τα περιεχόμενα που στηρίζουν τις αρχές και θεωρούνται δύσκολα, η συζήτηση για τον σχεδιασμό του προσαρμοσμένου προγράμματος μελέτης, ο συντονισμός δραστηριοτήτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, η βοήθεια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο εικονικό εργαστήριο, η διάρκεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης για την προετοιμασία διεξαγωγής των εξετάσεων και της τελικής εξέτασης.


Υπηρεσίες Έξυπνης Βιβλιοθήκης (SBI), για να παρέχεται στον φοιτητή η δυνατότητα εύκολης και άμεσης εύρεσης των αντικειμένων και των εκπαιδευτικών περιεχομένων ώστε να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένα και ενημερωμένα στην λειτουργία των συγκεκριμένων θεμάτων τα οποία είναι θέματα μελέτης, με βάθος ανάλυσης και οργανωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αποτελεσματική και προσανατολισμένη η προετοιμασία στις διάφορες στιγμές της προγραμματισμένης αξιολόγησης (αυτoαξιολόγηση, ενδιάμεση αξιολόγηση): όλα αυτά στο διαδίκτυο με ή χωρίς μεσολαβητές.


Υπηρεσίες Προσανατολισμού, επιτρέπουν στον χρήστη του Διαδικτύου αυτής της τοποθεσίας η οποία είναι αποκλειστικά αφιερωμένη σε αυτή την υπηρεσία να λαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται για να κάνει λογικές επιλογές και να λάβει αποφάσεις που μπορούν να τον/την προσανατολίσουν σε σπουδές αντίστοιχες των ικανοτήτων του/της. Η υπηρεσία ικανοποιεί επίσης τις αναζητήσεις πληροφοριών για χρήστες μη καταγεγραμμένους.  

  
Γραμματεία Διοικητικής Υπηρεσίας σε πλήρη διαδικτυακή λειτουργία για να επιτρέπεται στον φοιτητή η εξ’ αποστάσεως πανεπιστημιακή του/της πορεία Η γραμματεία χωρίζεται σε δύο μέρη: διοικητική και διδακτική.  Η πρώτη εξυπηρετεί την συναλλαγή επικοινωνίας και την άσκηση στο δικαίωμα αναγνώρισης και αναζήτησης βεβαιώσεων συμβάλλοντας στην πορεία του φοιτητή. Η δεύτερη στηρίζει την επικοινωνία ανάμεσα σε διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό, δίνοντας την αίσθηση παροχής του δικαιώματος στην εκπαίδευση του φοιτητή.


Ερευνητικές Υπηρεσίες στοχεύουν στους φοιτητές που αποφοιτούν (με βαθμό ή διάκριση στο πτυχίο), στην στήριξη των τελικών εξετάσεων, στο πτυχίο διατριβής και για τους φοιτητές άλλων παροχών προς την αναγνώριση συμμετοχής τους σε συγκεκριμένο πεδίο έρευνας για παράδειγμα, Τίτλος 3 των Διδακτικών Κανονισμών.Άρθρο 5  Τρόπος  παροχής υπηρεσιών και διδακτικού

Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών είναι συνεχής, 24 ώρες το 24ωρο για όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν με απευθείας και  με διαχρονικές μεθόδους (πολλοί με πολλούς)  και σε χρόνους και σε σχεδιασμένες μορφές για τα αναμεταδιδόμενα θέματα (ένας προς πολλούς). Κάθε αναμεταδιδόμενο θέμα ρυθμίζεται από καθηγητές, βοηθούς καθηγητές οι οποίοι εγκρίνουν την πρόσβαση στα άτομα που παρακολουθούν το πρόγραμμα με μέγιστο αριθμό 30 συμμετεχόντων. Το θέμα παραχωρείται σε όλα τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
Η διδακτική μέθοδος βασίζει τις αρχές τις σε κριτήρια και σε επίπεδα που ορίζονται με το άρθρο 4, του Διατάγματος της 17 Απριλίου του 2003 που σχετίζεται με το Τεχνικό Παράρτημα και μπορεί να βρεθεί μια επαρκή και ακριβή αναφορά στο Αρχείο Τεχνολογικών Λύσεων.
Οι Διδακτικές Μορφές:
 Βοηθητική μελέτη μέσω διαδικτυακών συναντήσεων με καθηγητές και με αντιπροσώπους.
 Συνεργατική μελέτη μέσω δραστηριοτήτων που μεταδίδονται απευθείας και διαχρονικά με αντιπρόσωπο είτε αυτοματοποιημένα
και σε απόσταση. 
 Συμμετοχική μελέτη μέσω ατομικής εμπλοκής του φοιτητή σε διάφορα ζωντανά  γεγονότα και σε μακρινές συνθήκες.
 Ατομική μελέτη πλήρως διαχειριζόμενη από τον ίδιο τον φοιτητή, συνεχώς ελεγχόμενη αλλά όχι μεσολαβητική
.
Οι βασικοί εικονικοί χώροι που είναι διαθέσιμοι, παρέχουν τις αναγκαίες συνθήκες χρηστικότητας, συνδεσιμότητας, αλληλεπίδρασης, συνεκτικότητας και ευρηματικότητας και είναι οι ακόλουθοι:
Δορυφορική εικονική αίθουσα σε ασύγχρονη χρήση ώστε να εντοπίζονται οι ψηφιακές μαγνητοσκοπημένες παραδόσεις μέσω των τηλεοπτικών καναλιών (Raidue, Raisat1, Raisat2), ολοκληρώνοντας την αυτόνομη μάθηση του φοιτητή.
Διαδικτυακή εφαρμοσμένη εικονική αίθουσα με σύγχρονο τρόπο χρήσης σε ένα αλληλεπιδραστικό τρόπο, ώστε συμμετέχοντας στις ζωντανές παραδόσεις διδασκαλίας των καθηγητών και συναντώντας τα  προγράμματα των καθηγητών των διάφορων μαθημάτων επιτυγχάνεται η συνεργατική, συμμετοχική και βοηθητική μάθηση του φοιτητή.
E-learning πλατφόρμα με ασύγχρονο τρόπο χρήσης για να ελέγχετε η θεματολογία των παραδόσεων και των βιβλιογραφικών αναφορών, να κάνετε παραδείγματα πρακτικής φύσης, τεστ αξιολόγησης σε συνδυασμό με την εικονική αίθουσα και σε κάθε περίπτωση επιτυγχάνεται η αυτόνομη μάθηση και αυτοδιαχείριση του φοιτητή.   
Πύλη βασισμένη στο διαδίκτυο με ασύγχρονο τρόπο χρήσης για την διαχείριση της επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών και με σύγχρονο τρόπο χρήσης για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, σε βάθος ανάλυσης, στην συνέχιση των πρακτικών ομαδικών παραδόσεων, την ανάληψη έργων, προγραμμάτων και θεμάτων συζήτησης: όλα αυτά με την συνετή βοήθεια των αντιπροσώπων και των εμψυχωτικών ατόμων.  
Όλα τα ζωντανά γεγονότα (μαθήματα, πρακτικά παραδείγματα, προγράμματα που αναλύονται σε βάθος μελέτης, απροσχεδίαστα προγράμματα) ρυθμίζονται από ανθρώπους υπεύθυνους του θέματος ή από τους/τις αντιπροσώπους που επιτρέπουν την πρόσβαση σε ομάδες ατόμων με μέγιστο αριθμό 30 την ώρα, αν και η υπηρεσία παρέχετε σε όλους τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μελέτης. 
Όλες οι δραστηριότητες δεν έχουν ορισμένες ημερομηνίες έτσι ώστε να επιτρέπεται στο εγκεκριμένο διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό η αναζήτηση πληροφοριών και αναφορών που είναι χρήσιμες για τον έλεγχο της γενικής διδακτικής προόδου του κάθε χρήστη, των καθηγητών και των βοηθών καθηγητών. Μέσα από την ικανότητα ανακάλυψης της γνώσης δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή να ελέγχει την πορεία του/της και να κάνει αξιολόγηση της προσωπικής του/της δέσμευσης.  

Άρθρο 6 Προγράμματα Μελέτης

Τα προγράμματα μελέτης μεταδίδονται εξ’ αποστάσεως και αλλάζουν βασιζόμενα  στο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα και με τον σκοπό του άρθρου 3 του Διατάγματος 509/99 που περιλαμβάνουν: βαθμίδα προγράμματος, εξειδικευμένη βαθμίδα  προγράμματος, εξειδίκευση προγράμματος, μεταπτυχιακό επιστημονικό πρόγραμμα, ανώτατο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Τα προγράμματα σπουδών ορίζονται από του Διδακτικούς Κανόνες του Πανεπιστημίου, οι διδακτικοί κανόνες και κανονισμοί προβλέπονται σύμφωνα με το Διάταγμα 509/99 ακολουθώντας τον στόχο του άρθρου 10 μέσω συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σε προσαρμογή στην κατάταξη αναφοράς του άρθρου 4 του ίδιου Διατάγματος.
Τα ατομικά προγράμματα ή μέρη αυτών είναι  προσαρμοσμένα και διαμορφωμένα ανάλογα με τις Εκπαιδευτικές Πανεπιστημιακές Αναγνωρίσεις (UEC) και μπορούν να ξανασχεδιαστούν σύμφωνα με την καταλληλότητα των ικανοτήτων που αναπτύσσουν και μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών οργανωμένα και ολοκληρωμένα με ανεπίσημο τρόπο καθώς επίσης  με συμφωνίες δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών (σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 Διατάγματος 509/99) για την διευκόλυνση μετάδοσης των συνεχών προγραμμάτων εξάσκησης για ενήλικες και για επαγγελματικά προγράμματα εξάσκησης όπως IFTS, επαγγελματικά προγράμματα  και άλλα.
Κάθε πρόγραμμα μελέτης περιέχει την απαραίτητη εκπαιδευτική περιγραφή, σύνθεση και τις σχετικές δραστηριότητες (και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως τις παρακάτω: τις επιλεγμένες από τον φοιτητή, δεύτερη ξένη γλώσσα, πρακτική, προετοιμασία, εργαστήριο κ.ά.)


Άρθρο 7 Λειτουργική οργάνωση

Η λειτουργική οργάνωση του UNINETTUNO ορίζεται από την Συμφωνία με το “Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO”
Tα κυβερνητικά όργανα είναι: η Επιτροπή Διευθυντών, η Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, η Διδακτική –Επιστημονική Επιτροπή, ο Πρόεδρος, ο Πρύτανης, οι Τεχνολογικοί Πόλοι, η Ομάδα Αξιολόγησης και τα διδακτικά - ακαδημαϊκά όργανα.  
Η δομή διαχείρισης  διεύθυνσης είναι η ακόλουθη:
i. Το Σύστημα Διαχείρισης Διεύθυνσης ρυθμίζεται από τον “συντονιστή των συστημάτων αίθουσας” ο οποίος σε συνεργασία με τους διευθυντές του προγράμματος, εφοδιάζει την λειτουργία των υπηρεσιών και την παροχή τους μέσω διδακτικού προσωπικού (καθηγητών και βοηθών καθηγητών των διαφόρων μαθημάτων),  διευθυντών εκπαίδευσης, βοηθών καθηγητών, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.
ii. Το Σύστημα αίθουσας ρυθμίζεται από τον  “συντονιστή των συστημάτων αίθουσας” ο οποίος σε συνεργασία με τους διευθυντές του προγράμματος, εφοδιάζει την λειτουργία των υπηρεσιών και την παροχή τους μέσω του διδακτικού προσωπικού (καθηγητών και βοηθών καθηγητών των διαφόρων μαθημάτων),  διευθυντών εκπαίδευσης, βοηθών καθηγητών, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.
iii. Το Σύστημα Τεχνολογικού Πόλου αναλαμβάνει την λειτουργία συντονισμού και επίβλεψης της εκπαίδευσης και των επιστημονικών δραστηριοτήτων στις έρευνες του διαδικτύου.
Τα όργανα ελέγχου είναι:
Η Ομάδα Αξιολόγησης μέσω της οποίας το πανεπιστήμιο μπορεί να αξιολογήσει το επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών και το επίπεδο ποιότητας που παρέχεται από το διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό και τον βαθμό αξιολόγησης αποτελεσματικότητας της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας.
Η Επιτροπή Ακροατών ελέγχει την διοίκηση του οργανισμού και την συνοχή μεταξύ  καταγραφής και αποτελεσμάτων των βιβλίων αναφοράς και των λογιστικών βιβλίων. 

Άρθρο 8- Υπηρεσίες στα άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες

Οι υπηρεσίες στα άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες χορηγούνται από το σύστημα W3C
και από εκείνους που επιβλέπουν το Αρχείο Τεχνολογικών Λύσεων. Για ιδιαίτερες ανάγκες που σχετίζονται με κάποιο είδος αναπηρίας την παρούσα στιγμή της εγγραφής στο συμφωνητικό αναγράφονται, καθιερώνονται και εναρμονίζονται οι τεχνολογικές απαιτήσεις που παρέχονται για να προαχθεί η πρόσβαση στις τηλεματικές υπηρεσίες.

Άρθρο 9- Εκπαιδευτικό Συμφωνητικό

Η διάρκεια του συμβολαίου είναι για ένα χρόνο. Η εγκυρότητά του αναφέρεται στο Χρόνο Εκπαίδευσης που δηλώνει την ακαδημαϊκή χρονιά. Οι Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ξεκινούν από την 1η Οκτωβρίου και τελειώνουν 30 Σεπτέμβρη της επόμενης χρονιάς.  
Το Έγγραφο Υπηρεσίας και οι Πανεπιστημιακοί Διδακτικοί Κανονισμοί αποτελούν ένα ενιαίο μέρος του Συμβολαίου και μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο.

www.uninettunouniversity.net.

Το συμφωνητικό μπορεί να περιλαμβάνει τις αρμόδιες υπηρεσίες που απευθύνονται σε αποκλειστικά συγκεκριμένους χρήστες με ιδιαίτερες ικανότητες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες για τα τεχνολογικά επίπεδα που είναι ήδη ορατά στον Φάκελο των Τεχνολογικών Κανονισμών.

Ανά Συμφωνητικό ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει τις παρακάτω αξιώσεις στην περίπτωση:
• Ανεπάρκειας όσον αφορά έναν ισχυρισμό ή για απαίτηση αποζημίωσης.
• Μη ικανοποίηση σε περίπτωση απόσυρσης από το συμφωνητικό που έχει γίνει από τον ίδιο.

Το UNINETTUNO έχει το δικαίωμα ακύρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε περίπτωση μη ικανοποίησης του συμφωνητικού δέσμευσης από την πλευρά του φοιτητή.  

 
Ο τόπος που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα είναι η Ρώμη, στην Ιταλία.

 
Ο Διευθυντής

__________________________________________________________________________