Università telematica internazionale UNINETTUNO

Mεταπτυχιακο Προγραμμα στη Διοικηση Μοναδων Υγειας 

Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα υλοποιείται από το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο  UNINETTUNO με σκοπό να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε υψηλά στελέχη και μάνατζερ στον τομέα της υγείας.
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της υγείας σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο, καθώς το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα συγκεντρώνει πληροφορίες και  εμπειρίες από μία νεοεμφανιζόμενη πηγή γνώσης, ενισχύοντας τη μάθηση μέσω της διακρατικής συνεργασίας.
Το σύγχρονο, διεθνές περιβάλλον στο χώρο της υγείας προωθεί την ιδέα ενός αναδομημένου εθνικού συστήματος υγείας που θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διατήρηση αλλά και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Η πολιτική αυτή απαιτεί ισχυρή ηγεσία και την ανάπτυξη του οράματος αλλά και των πρακτικών που θα αποτελέσουν τη βάση για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της δημόσιας υγείας στον 21ο αιώνα. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master of Science in Health Management θα προσπαθήσει να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθουν στο δυναμικό αυτό περιβάλλον. Δίνεται έμφαση σε έρευνα και σε μεθόδους που θα βοηθήσουν τους φοιτητές στην διαχείριση υπηρεσιών δημόσιας υγείας, παρέχοντας το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές που θα τους επιτρέψουν να ανταπεξέλθουν στον απαιτητικό τομέα της υγείας.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρει έναν πολυδιάστατο και αναλυτικό τρόπο προσέγγισης του αντικειμένου και των προκλήσεων και θεμάτων που ανακύπτουν στη διαχείριση, το σχεδιασμό και τις τακτικές που ακολουθούν όσοι εργάζονται στον τομέα της υγείας. 
Το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και τους μάνατζερ μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας που εργάζονται ή έχουν επαφή με υγειονομικούς οργανισμούς και το δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα υγείας.  

Στοχοι και Σκοποι
 

 Στόχοι:
Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της υγείας ή απόφοιτους με εμπειρία στη διαχείριση της υγείας που επιθυμούν να ανέλθουν στις ανώτατες βαθμίδες ενός οργανισμού υγείας. Το πρόγραμμα αναφέρεται κυρίως στα δημόσια και εθνικά συστήματα υγείας, χωρίς όμως να παραβλέπει τους ΜΚΟ (μη κυβερνητικούς οργανισμούς), τους διεθνείς οργανισμούς και τις ιδιωτικές κλινικές. Οι φοιτητές είναι καλό να διαθέτουν εμπειρία στον τομέα της υγείας, που θα είναι πολύ χρήσιμη στην κατανόηση των διαλέξεων και των ασκήσεων. Οι αιτούντες που δε διαθέτουν παρόμοια εμπειρία θα πρέπει συνήθως να την αποκτήσουν προτού ξεκινήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης και την αντιμετώπισης διοικητικών και άλλων ζητημάτων που προκύπτουν καθημερινά σε μάνατζερς μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας. Αυτά περιλαμβάνουν την δομή και οργάνωση ενός συστήματος υγείας, την διαχείριση και την διάθεση πόρων, την αξιολόγηση υπηρεσιών και την κατανόηση των τοπικών/εθνικών παραγόντων αλλά και των διεθνών συνθηκών που διαμορφώνουν το περιβάλλον του τομέα της υγείας σήμερα. 

Σκοποί:
 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές:

 • Μία σωστή βάση για την κατανόηση των πολύπλοκων συστημάτων υγείας ανά τον κόσμο

 • Την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για τη διαχείριση της υγείας, αλλά και τις τεχνικές και τις εξειδικευμένες ικανότητες που είναι απαραίτητες για τους εργαζόμενους στον τομέα αυτό

 • Την υποστήριξη της επόμενης γενιάς ηγετών και προσωπικοτήτων στο χώρο
 • Την ανάπτυξη των ικανοτήτων για τη διαχείριση της υγείας στον ιδιωτικό τομέα
 • Καινοτόμες τεχνικές και νέο τρόπο σκέψης
 • Την ευκαιρία να αποκτήσουν κριτική σκέψη για την λήψη αποφάσεων βασισμένη σε σωστή εκτίμηση του περιβάλλοντος.

Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν και να κατανοούν τη διαχείριση, το σχεδιασμό και τη στρατηγική των νέων συστημάτων υγείας και κυρίως του δημοσίου τομέα και των ΜΚΟ (μη κυβερνητικών οργανώσεων)

 • Προσδιορίζουν, να περιγράφουν και να αναλύουν τα κύρια ζητήματα στη διαχείριση, την ανάπτυξη και την στρατηγική στον τομέα της υγείας σε
  αναπτυσσόμενες χώρες

 • Αναγνωρίζουν και να είναι σε θέση να αναπτύξουν το γενικό πλαίσιο, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά την οργάνωση και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού των συστημάτων υγείας σε αναπτυσσόμενες χώρες.

 • Κάνουν αποτίμηση της πολιτικής που ακολουθούνται στα συστήματα υγείας αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και στο σχεδιασμό τους και τη λήψη αποφάσεων

 • Εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε συγκεκριμένα σημεία της διαχείρισης, της ανάπτυξης και της στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο

 • Μάθουν να ενστερνίζονται τους δεοντολογικούς κώδικες και να λειτουργούν ως μέρος μίας ομάδας. Επίσης, να εφαρμόσουν τις έννοιες και τη μεθοδολογία που θα διδαχτούν κατά την ακαδημαϊκή χρονιά με την εκπόνηση μίας Ερευνητικής Διατριβής

 • Αποτιμούν οικονομικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην προώθηση, την αποκατάσταση ή την διατήρηση της υγείας
 • Περιγράψουν το ρόλο, αλλά και να εφαρμόσουν συγκεκριμένες τακτικές της οικονομίας της υγείας σε ένα οικονομικό σχέδιο

 • Γνωρίζουν και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν μία ορισμένη μεθοδολογία για το σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός αποκεντρωτικού συστήματος υγείας

 • Χρησιμοποιούν έννοιες οργάνωσης και διάρθρωσης, μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης πόρων και συστημάτων για την εξέταση και την αξιολόγηση υπηρεσιών

 • Αναλύσουν και να αναπτύξουν στρατηγικό σχεδιασμό στις υπηρεσίες ενός
  νοσοκομείου, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο

 • Υλοποιούν συγκριτικές μελέτες αναφορικά με τον εθνικό και τον διεθνή στρατηγικό σχεδιασμό και τα θέματα διοίκησης

 • Καταδεικνύουν τη γνώση τους σε θέματα σωστής διοίκησης και επαγγελματικής δεοντολογίας

 • Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους γύρω τους, να λειτουργούν σαν μέρος μίας ομάδας, να θέτουν προτεραιότητες και να διαχειρίζονται με επιτυχία το φόρτο εργασίας τους

 • Αναπτύξουν τις ικανότητές τους για ανεξάρτητη μάθηση και για επαγγελματική εξέλιξη

 • Αναλύουν τα μείζονα ζητήματα της αναμόρφωσης του τομέα της υγείας και τις επιπτώσεις τους σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

 • Αναλύουν μοντέρνες μεθόδους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της υγείας και να αναπτύσσουν μία στρατηγική προσέγγιση της ανάπτυξής του

 • Δημιουργήσουν μία υποδομή ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας, που να περιλαμβάνει οργάνωση, εκπαίδευση και διοίκηση

 • Διενεργούν πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα για την κατανόηση και την ανάπτυξη της πρακτικής που βασίζεται στην απόδειξη
 • Είναι σε θέση να κάνουν κριτική αξιολόγηση διαφορετικών εκπαιδευτικών στρατηγικών και να οργανώσουν μία τέτοια στρατηγική για το προσωπικό μίας αποκεντρωμένης δομής οργανισμού υγείας

 • Περιγράφουν και να γνωρίζουν σε βάθος τις μεθόδους αξιολόγησης ενός προγράμματος και να σχεδιάζουν ένα πλαίσιο μέσω του οποίου να μπορούν να παρακολουθούν και να εξετάζουν την πορεία ενός έργου ή προγράμματος

 • Γνωρίζουν αναλυτικά τις μοντέρνες θέσεις, μοντέλα και θεωρίες σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας

 • Διαμορφώνουν μία στρατηγική διοίκησης ενός οργανισμού του τομέα της υγείας

 • Έχουν ολοκληρωμένη άποψη για τις θεωρίες και πρακτικές των φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα και τη διοίκηση αυτών

 • Καταλαβαίνουν τις πρακτικές και τις θεωρίες που υποστηρίζουν τις αποτελεσματικές, αποδοτικές και δίκαιες τακτικές της δημόσιας υγείας

 • Κατανοούν το ρόλο της διοίκησης και της ηγεσίας στο δημόσιο σύστημα υγείας

 • Διακατέχουν έναν οργανωτικό τρόπο σκέψης και δράσης που θα τους επιτρέπει να γνωρίζουν και να αξιολογούν τις σύγχρονες μεθόδους έρευνας και της εφαρμογής τους στην διοίκηση της δημόσιας υγείας

 • Εξετάζουν και να βελτιώνουν το ρόλο της διοίκησης στο εργασιακό περιβάλλον της δημόσιας υγείας μέσω της εφαρμογής σύγχρονων ερευνών
   
Γνωρίζουν τα κύρια ερευνητικά ρεύματα που πνέουν στη σύγχρονη διοίκηση οργανισμών υγείας.

 

Προγραμμα Σπουδων

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα διαρκεί τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος, αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 60 ECTS ευρωπαϊκές διδακτικές μονάδες και είναι διαρθρωμένο σε μαθήματα βίντεο, σεμινάρια, ασκήσεις, τηλεδιασκέψεις, διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές περιόδους.
Το Μεταπτυχιακό περιλαμβάνει 10 θεματικές / διδακτικές ενότητες και μία Ερευνητική Διατριβή:

Διδακτική Ενότητα 1
Αρχές Διοίκησης Οργανισμών Υγείας – 5 ECTS

Καθηγητής: Δρ. Νίκος Σταυρόπουλος

Διδακτική Ενότητα 2
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανισμοί Υγείας – 5 ECTS
Καθηγήτρια: Δρ. Ελένη Μπαλτζή / Δρ. Ευαγγελία Λάππα

Διδακτική Ενότητα 3
Λήψη Αποφάσεων, Σχεδιασμός και Ηγεσία – 5 ECTS

Καθηγητής: Δρ. Κυριάκος Κουβελιώτης

Διδακτική Ενότητα 4
Εθνικά Συστήματα Υγείας και Πολιτική Υγείας – 5 ECTS
Καθηγήτρια: Δρ. Αλεξάνδρα Σκίτσου

Διδακτική Ενότητα 5
Διοίκηση Οργανισμών και Μονάδων Υγείας – 5 ECTS

Καθηγήτρια: Δρ. Αλεξάνδρα Σκίτσου

Διδακτική Ενότητα 6
Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Οργανισμών Υγείας
– 5 ECTS
Καθηγήτρια: Δρ. Δέσποινα Ανδριώτη

Διδακτική Ενότητα 7
Πληροφορικά Συστήματα στη Διοίκηση της Υγείας – 5 ECTS

Καθηγητής: Δρ. Γεώργιος Γκούτος

Διδακτική Ενότητα 8
Ανθρωπολογία και Κοινωνιολογία της Υγείας και της Θεραπευτικής
– 5 ECTS
Καθηγητής: Καθ. Δρ. Νικόλας Βερνίκος

Διδακτική Ενότητα 9
Ηθικά, Πολιτισμικά και Συμπεριφορικά Ζητήματα της Υγείας – 5 ECTS
Καθηγητής: Καθ. Δρ. Νικόλας Βερνίκος

Διδακτική Ενότητα 10
Κοινωνικοοικονομική ‘Ερευνα στις Υπηρεσίες Υγείας
– 5 ECTS
Καθηγήτρια: Δρ. Λουκία Τσαπρούνη

Ερευνητική Διατριβή – 10 ECTS
Συντονιστές: Επιστημονική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Για να αποκτήσει ο φοιτητής τον μεταπτυχιακό τίτλο, που θα απονέμει το International Telematic University UNINETTUNO, θα πρέπει να εκπονήσει μία διπλωματική διατριβή 15.000 λέξεων σε θέμα που θα εγκριθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Διδασκαλία

Η διδακτική δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, στην ενότητα “Master” της ιστοσελίδας: www.uninettunouniversity.net, τη πρώτη παγκόσμια πύλη όπου η διδασκαλία πραγματοποιείται σε πέντε γλώσσες: Αραβικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Ιταλικά και Ελληνικά. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό διενεργείται σε δύο γλώσσες στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Η υιοθέτηση του ψυχοπαιδαγωγικού μοντέλου είναι αρωγός της εξέλιξης:

• Από τον κεντρικό ρόλο του καθηγητή σε αυτό του φοιτητή.
• Από την απλή μετάδοση της γνώσης στην οικοδόμηση της γνώσης.
• Από τη παθητική και ανταγωνιστική γνώση στην ενεργητική και συνεργατική γνώση.

Οι φοιτητές έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην διαδικασία μάθησης και μπορούν να διαβάσουν όποτε και όπου και αν επιθυμούν. Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές καθοδηγούνται από ένα ενεργό βοηθητικό σύστημα, το οποίο τους διευκολύνει στη μάθηση και στη διαδικασία της διαδικτυακής επικοινωνίας και με εφόδια  που συμβάλλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η διαδικτυακή βοηθητική διδασκαλία είναι οργανωμένη σε ομάδες φοιτητών, με ένα εξελιγμένο ημερήσιο πρόγραμμα που είναι σε θέση να αναγνωρίζει  κάθε φοιτητή ως ξεχωριστή μονάδα, έτσι ώστε να εντοπίζονται οι διδακτικές δραστηριότητες, καθώς και οι ποσοτικές και ποιοτικές αξιολογήσεις της μαθησιακής διαδικασίας για κάθε φοιτητή ξεχωριστά

Τρόπος μελέτης

Η διδακτική δραστηριότητα στο Internet λαμβάνει χώρα εντός της παγκόσμιας διαδικτυακής περιοχής γνωστής και ως Διδακτικός Κυβερνοχώρος. Στο Διδακτικό Κυβερνοχώρο επιτυγχάνεται η μάθηση και η διαδικασία εξέλιξης καθώς η πρόσβαση  διαφοροποιείται μέσα από τη σύνδεση, τους κωδικούς πρόσβασης με βάση τον ένα από τους τρεις κύριους ρόλους αυτών που συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης: Καθηγητές, Βοηθούς Καθηγητές και Φοιτητές.  Οι τρεις κατηγορίες μπορούν αυτόνομα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι συνδεδεμένες σε κάθε διδακτική θεματική ενότητα. Συγκεκριμένα, ο Καθηγητής και ο Βοηθός Καθηγητή έχουν την δυνατότητα να διαφοροποιήσουν ή να αντικαταστήσουν τα διδακτικά υλικά και μπορούν να προσθέσουν καινούργια, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής διδακτικής περιόδου, καθώς οι φοιτητές μπορούν να πλοηγηθούν στον δικό τους προσωπικό χώρο όπου δεδομένα, πληροφορίες και προσωπικές σημειώσεις μπορούν να εισαχθούν. Οι Φοιτητές έχουν πρόσβαση στα εξής:
• Στη σελίδα του Αρμόδιου Διδάσκοντα  Καθηγητή
• Στην σελίδα του Βοηθού Καθηγητή
Ανάμεσα σε αυτές τις διαδικτυακές σελίδες προστίθενται οι Μαθησιακοί Χώροι και μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παρακάτω.
Διδακτικά Υλικά που συνθέτουν τα περιεχόμενα των μαθημάτων: τα ψηφιακά μαγνητοσκοπημένα μαθήματα με σημειώσεις, που επιτρέπουν μέσω διακείμενων και πολυμέσων σύνδεση με βιβλία, επιλεγμένη βιβλιογραφία, κείμενα και λίστες επιλεγμένων ιστοσελίδων. Ένα σύστημα ισχυρών συνδέσμων προσδίδει στα διαδικτυακά μαγνητοσκοπημένα μαθήματα ένα πιο εμπλουτισμένο χαρακτήρα επιτρέποντας διαφορετικά επίπεδα πλοήγησης: από το ένα μάθημα στο άλλο, ανάμεσα στις θεματικές ενότητες του ίδιου μαθήματος και  σε διδακτικά υλικά που αναφέρονται στην αντίστοιχη θεματική ενότητα του μαθήματος.
Εξ’ αποστάσεως Βοηθητική Διδασκαλία
Οι Φοιτητές που εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχουν την δυνατότητα να έχουν συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, από τους Τηλεματικούς Καθηγητές και τους Βοηθούς τους, που αντιπροσωπεύει έναν οδηγό και μια συνεχή παρουσία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μάθησης. Η εξ’ αποστάσεως Βοηθητικές δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν με δύο τρόπους:
• Με απευθείας τρόπο επικοινωνίας, μέσω διαδικτυακών συζητήσεων– chat roomς, μέσω διαδικτυακών οπτικοακουστικών συναντήσεων – chat conference, συστήματα που ενεργοποιούνται στο Διδακτικό Κυβερνοχώρο, ακόμα και μέσω τρισδιάστατων αιθουσών διδασκαλίας, που έχουν δημιουργηθεί στο ιδιόκτητο Νησί της Γνώσης του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου UNINETUNNO μέσω του διαδικτυακού προγράμματος Second Life!
• Με μια διαχρονική μορφή, μέσω εργαλείων όπως τα ηλεκτρονικά μηνύματα και οι χώρους συζητήσεων – forum, στο Ιντερνέτ. Οι χώροι συζητήσεων, που σχετίζονται με τη διδακτέα θεματογραφία σας επιτρέπουν να επεκτείνετε το διάλογο και να ενεργοποιήσετε ένα συνεργατικό τρόπο εκμάθησης, καθώς και να οργανώσει τις σκέψεις ανάλογα με το θέμα συζήτησης και με το αντικείμενο σπουδών σας. 

Η εικονική αίθουσα διδασκαλίας στο ιδιόκτητο Νησί της Γνώσης του UNINETTUNO με το  διαδικτυακό πρόγραμμα Second Life!
Στο UNINETTUNO (International Telematic University) Νησί της Γνώσης, ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί ένα Αμφιθέατρο που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο Μεταπτυχιακό του πρόγραμμα. Σε αυτό το χώρο, Φοιτητές και Καθηγητές / Βοηθοί Καθηγητών επικοινωνούν διαδραστικά στον τρισδιάστατο κόσμο του UNINETTUNO, συνομιλώντας από τον υπολογιστή τους, μέσω μικροφώνων. Εργαστήρια και πρακτικές καθώς και εξετάσεις σε θεματικές ενότητες αλλά και οπτικοακουστικές συναντήσεις με τους πρωταγωνιστές της Ενωμένης Ευρώπης να παρακολουθούν από τις θέσεις/ έδρανά τους πραγματοποιούνται και εξελίσσονται μπροστά στα μάτια των Φοιτητών σε πραγματικό χρόνο. Επίσης σε αυτό το Τρισδιάστατο Αμφιθέατρο Γνώσης οι Καθηγητές / Βοηθοί Καθηγητών δίνουν διαλέξεις και καθοδηγούν το ακροατήριο των Φοιτητών. 
Στην Νησί της Γνώσης εντός της ψηφιακής αίθουσας διδασκαλίας του UNINETTUNO (International Telematic University), οι Φοιτητές  και οι Καθηγητές/ Βοηθοί Καθηγητών, διδάσκουν και μαθαίνουν σε μία σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης, καθώς χτίζουν και μοιράζονται γνώσεις με άτομα και προσωπικότητες που ανήκουν σε ποικίλα πολιτικά, κοινωνικά αλλά και θρησκευτικά γίγνεσθαι. Επικοινωνούν άμεσα, καθώς οι πολιτιστικές τους διαφορές γίνονται πηγή εποικοδομητικής συζήτησης και μάθησης, ενώ αποκτούν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες.


Προϋποθεσεις

Το Master of Science στη Διοίκηση Οργανισμών και Μονάδων Υγείας απευθύνεται σε υποψήφιους φοιτητές που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου που αντιστοιχεί σε προπτυχιακές σπουδές 4 τουλάχιστον ετών. Το Πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές προς τα Ελληνικά ΑΕΙ και ειδικότερα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών που απονέμει το Πανεπιστήμιο είναι Master επιπέδου ΙΙ (Master Secondo Livello).

 


Eγγαφη/Διδακτρα

Εγγραφή
Η εγγραφή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου www.uninettunouniversity.net και ειδικότερα μέσω του ειδικού συνδέσμου: Administrative Secretariat . Συμπληρώνεται η ειδική φόρμα και καταβάλλονται τα δίδακτρα του Προγράμματος είτε μέσω πιστωτικής κάρτας είτε μέσω τραπεζικού εμβάσματος.
Η Γραμματεία επιβεβαιώνει την εγγραφή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει τα: matriculation number, User ID και Password.
Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν επίσης να απευθυνθούν και στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα (τηλ. : +30.2107228678   email: info@cie.gr).
 
Δίδακτρα
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε € 4800,00 το οποίο και καταβάλλεται εφάπαξ απευθείας στο Πανεπιστήμιο με την εγγραφή.
 


Κεντρική Έδρα

Corso Vittorio Emanuele II, 39
00186 Roma - ITALIA
C.F.: 97394340588
P.IVA: 13937651001

Πιστοποιημένο email

info@pec.uninettunouniversity.net

Φοιτητική Γραμματεία

tel: +39 06 692076.70
tel: +39 06 692076.71
e-mail: info@uninettunouniversity.net

Τηλεδιάσκεψη

Library 1st floor: 90.147.90.157
Meeting Room 5th floor: 90.147.90.158

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Δώστε μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας


Ζήτησε πληροφορίες