العمليات المعرفية والتقنيات (السنة الدراسية 2018/2019) - Tecnologie di supporto clinico alla persona (ad esaurimento)

Correlati neurobiologici dello Stress


التمارين

اختيار حسب العام الدراسي:
Filter by type of exercise:
درس رقم1: Condizioni stressanti e patofisiologia del sonno

درس رقم2: Neurobiologia dello stress

درس رقم3: Neurobiologia della violenza domestica e non

درس رقم4: Stress e psicosomatizzazione

درس رقم5: Sensitività e resilienza allo stress

درس رقم6: Le memorie traumatiche e la dissociazione

درس رقم7: Le comuni sequele psicopatologiche del trauma

درس رقم8: Le comuni sequele neurobiologiche del trauma

درس رقم9: Strutture e funzioni cerebrali coinvolte nel danno traumatico

درس رقم10: Neuroimmagini in psichiatria e metodologie di acquisizione strutturali e funzionali

درس رقم11: Neuroimmagini nella sindrome da stress post-traumatico

درس رقم12: Neurobiologia del PTSD

درس رقم13: Neurobiologia del trattamento farmacologico e neuropsicologico nel PTSD

درس رقم14: Studi funzionali e strutturali nel PTSD – metodologia ed applicazioni pratiche

-
Linea guida per lo svolgimento delle tesine di fine modulo  (السنة الدراسية 2010/2011)
درس رقم15: Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)