Università telematica internazionale UNINETTUNO

Drogi Studencie UNINETTUNO,

Niniejszy dokument został opracowany z myślą, aby ułatwić Ci poruszanie się po Twojej ścieżce edukacyjnej  i zawodowej tak, aby starania, które poczynisz, były dla Ciebie zajmującym, przyjemnym doświadczeniem, wzbogacanym codziennie o nowe bodźce i wiedzę. Nadrzędnym celem działalności naszego Uniwersytetu jest ułatwienie dostępu do wiedzy dla wszystkich ludzi na świecie – bez ograniczeń czasu i przestrzeni.
Osiągnięcie powyższego celu jest możliwe dzięki wprowadzeniu w życie modelu dydaktycznego, opracowanego w toku wieloletnich badań w tej dziedzinie, prowadzonych przez Prof. Marię Amatę Garito, profesora zwyczajnego „technologii w edukacji i procesie przyswajania wiedzy”, na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Rzymskiego – Rektora Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego UNINETTUNO i Dyrektora sieci NETTUNO.
Niniejszy przewodnik jest podzielony na dwie części::
 • pierwsza poświęcona jest procesowi przyswajania wiedzy. Ukazuje sposób opracowania tego procesu, w ramach modelu dydaktycznego UNINETTUNO, w którym materiały naukowe są podzielone na moduły a czynności dydaktyczne są wykonywane zarówno metodą tradycyjną jak i na odległość;
 • druga prezentuje sposób funkcjonowania cyberprzestrzeni dydaktycznej. To w niej dokonywane są wszelkie czynności dydaktyczne na odległość.

1. Proces przyswajania wiedzy

1.1 Sposób dostarczania materiałów naukowych

Podejście dydaktyczne uczelni UNINETTUNO nie zakłada funkcjonowania w oparciu o tradycyjny plan semestralny. Obrana metoda ujawnia się natomiast w miarę przedstawienia materiałów naukowych. Wszystkie czynności, związane z nauczaniem, na studiach licencjackich w Międzynarodowym Uniwersytecie Telematycznym UNINETTUNO są świadczone w modułach o zróżnicowanym czasie trwania, opartych na liczbie punktów, przypisanych danemu rodzajowi zajęć. Powtarzają się one cztery razy w ciągu każdego roku akademickiego.
Pomocą na Twojej studenckiej ścieżce będą Ci służyć dwie osoby:

 • MENTOR – który zadba o przyjazną atmosferę i zapewni wsparcie podczas całego toku studiów. Jego zadaniem jest wsłuchanie się w Twoje potrzeby i zapewnienie optymalnych warunków dla  przyswajania wiedzy;
 • TUTOR – określony dla każdego przedmiotu nauczania. Ma za zadanie ułatwić przyswajanie wiedzy i komunikację na stronie internetowej. Tutor zapewni Ci instrumenty, niezbędne do maksymalnego wykorzystania możliwości, jakie dają nasze studia, i doprowadzi Cię do egzaminu końcowego.

Studenci każdego przedmiotu są podzieleni na klasy na podstawie indywidualnych charakterystyk osobowościowych, uzyskanych w wyniku wypełnienia Kwestionariusza dla kandydatów na studia w momencie zapisów. Tutor jest przypisany do każdej klasy, która liczy nie więcej niż 30 osób. Dotyczy to wszystkich wydziałów, za wyjątkiem Wydziału Inżynierii, na którym klasy liczą maksymalnie 20 osób.

W procesie nauczania tutor śledzi postępy studenta w miarę postępu czynności dydaktycznych, dostarcza doraźne materiały naukowe i wchodzi w interakcję z nim za pośrednictwem dostępnych systemów komunikacji. Więcej informacji znaleźć można w zakładce Strona tutora w Cyberprzestrzeni Dydaktycznej.

Aby zdobyć 1 punkt zaliczeniowy, student musi, zgodnie z obowiązującym regulaminem, odbyć 25 godzin zajęć. Za zajęcia uznaje się:

 • 5 godzin wideowykładów, zapisanych w formacie cyfrowym w Bibliotece Wideo w Cyberprzestrzeni dydaktycznej; sugerowany czas, poświęcony na wyklady to 10 godzin, gdyż wskazane jest dwukrotne obejrzenie każdego wykładu;
 • 10 godzin pracy własnej z tekstami i ćwiczeniami, które można znaleźć w  Bibliotece Mediów i Wirtualnym Laboratorium w Cyberprzestrzeni Dydaktycznej
 • 5 godzin nauki z pomocą tutora.

Np. jeśli dany przedmiot składa się z 25 godzinnych wideowykładów, uzyskasz 5 punktów zaliczeniowych poprzez:

 • łącznie 50 godzin poświęconych na wideowykłady (licząc 2 godziny na każdy wideowykład);
 • 50 godzin pracy własnej;
 • 25 godzin nauki z pomocą tutora.


Gdy program zajęć zostanie przekazany w całości, zostaną wyznaczone terminy sesji egzaminacyjnej.

1.2 Czynności dydaktyczne, świadczone metodą tradycyjną oraz na odległość

W przypadku każdego wykładanego przedmiotu za początek procesu nauczania i przyswajania wiedzy uznaje się rozpoczęcie oglądania wideowykładów akademickich, dostępnych w internecie w Cyberprzestrzeni Dydaktycznej – dział Biblioteki Wideo – i emitowanych na kanale telewizji satelitarnej RAI NETTUNO SAT 1.

Wideowykłady cechuje:

 • modułowy układ treści;
 • opracowany indeks tematów, poruszanych w wykładach;
 • system zakładek – ikon graficznych, będących linkiem do danego Obiektu Wiedzy.

Każdy wideowykład jest podzielony na tematy i opracowany w oparciu o uprzednio zdefiniowany system indeksujący, który pozwala na elastyczne jego użytkowanie. Możesz oglądać cały wideowykład w sposób linearny bądź też korzystać z nielinearnego „przewodnika”, wybierając tematy, które chcesz zgłębiać i pobierając dołączone do nich materiały naukowe.

Slajdy, prezentowane na wideowykładzie przez Profesora-Wykładowcę, stanowią ważne narzędzie pomocnicze w procesie nauczania; mogą posłużyć jako podstawa do robienia notatek, punkt wyjścia do tworzenia własnej sieci odnośników między tematami; mogą stanowić także formę osobistego notatnika. Wideowykłady, wzbogacone o powiązane z nimi slajdy, są powiązane także z materiałami dydaktycznymi, zwanymi Obiektami Wiedzy. W trakcie trwania wideowykladu są one dostępne w postaci ikony (odsyłającej do odpowiedniej zakładki) w Cyberprzestrzeni Dydaktycznej na stronie uczelni.

Powyższe materiały to:

 • książki i artykuły (fragmenty, materiały dydaktyczne itd.);
 • Cd-Rom (lub DVD);
 • ćwiczenia (wraz z kluczem odpowiedzi);
 • laboratoria wirtualne;
 • bibliografie opatrzone przypisami;
 • linki do stron.

 

Moduowa organizacja treci dydaktycznych, indeksacja tematw oraz ikony-linki do zakadek pozwalaj na przyswajanie wiedzy z wykorzystaniem multimediw i hipertekstowych odsyaczy. W ten sposb cieka naukowa kadego studenta ulega personalizacji.

Konsultacje i studiowanie materiałów dydaktycznych pozwolą na gruntowne przygotowanie, zarówno poprzez pogłębioną pracę nad zagadnieniami, poruszonymi w wideowykładach jak i poprzez praktyczne zastosowanie przyswajanych koncepcji.

Interfejs telewizyjny, za pośrednictwem którego są transmitowane wykłady, jest skonstruowany w następujący sposób:

L’interfaccia televisiva

Natomiast interfejs strony internetowej, na której są dostępne wykłady, jest zorganizowany następująco:

 

L’interfaccia WEB

Model dydaktyczny Międzynarodowego Uniwersytetu Telematycznego UNINETTUNO pozwala na zintegrowanie wielu korzyści, płynących z zastosowania powyższej metody czynności dydaktycznych na odległość, z korzyściami, które daje jedynie kontakt bezpośredni.

 
Na czynności dydaktyczne, świadczone w tradycyjny – bezpośredni – sposób, składają się:
• bezpośrednia interakcja z profesorem i tutorem poprzez bezpośrednie spotkania na stronie uczelni lub w Biegunach Technologicznych
• ćwiczenia praktyczne i seminaria z udziałem profesorów i tutorów
• sesje egzaminacyjne oraz ewaluacje na stronie uczelni i w Biegunach Technologicznych.

1.3. Tutoring

W proponowanym modelu psychologii edukacyjnej student stanowi centrum procesu edukacji. Jest on jednak wspierany przez nie przytaczaną dotąd postać Telematycznego Profesora-Tutora. Jest on przewodnikiem studenta i uczestniczy w procesie nauczania oraz przyswajania wiedzy w sposób ciągły.

 
Tutor utrzymuje z Tobą bliski kontakt a jego działania mają za zadanie stworzyć wspólne przyjazne zaplecze dla Twojej ścieżki kariery uniwersyteckiej i rozwoju zawodowego.
Czynności z zakresu tutoringu na odległość mogą być realizowane na dwa sposoby:
• w sposób synchroniczny
• w sposób diachroniczny
Tutoring online oraz Tutoring na odległość są zorganizowane w formie klas – grup studentów, z wypracowanym porządkiem zajęć, który pozwala na dostrzeganie i indywidualne podejście do każdego studenta. Porządek zajęć jest instrumentem stosowanym zarówno przez tutora jak i studenta w celu w celu ustalania terminów spotkań, zarówno tych, odbywających się online jak i tych bezpośrednich. Posługując się porządkiem zajęć w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów, możesz zarządzać własnym porządkiem dnia.

1.3.1. Tutoring synchroniczny na odległość

Możesz łączyć się z Tutorem w czasie rzeczywistym (Tutoring Synchroniczny) za pośrednictwem telefonu, czat roomu, wideo czat roomu, wideo- i telekonferencji, uruchomionych w Cyberprzestrzeni Dydaktycznej.

 
Studenci uznają telefon za najbardziej bezpośredni i najprostszy sposób komunikacji z Tutorem. Również Tutorzy podkreślają istotę utrzymania kontaktów telefonicznych jako znaczącą formę przewodnictwa i wsparcia procesu nauczania.
System wideo- i telekonferencji ułatwia proces wspólnego uczenia się i jest najbardziej przydatny w przypadku ćwiczeń oraz pracy w grupie na odległość.
Możesz również wykonywać ćwiczenia samodzielnie w czat roomach lub wideo czat roomach, co pozwala zachować kontakt z Tutorami i innymi studentami w czasie rzeczywistym i jednocześnie stanowi formę spotkań wirtualnych.

1.3.2 Tutoring diachroniczny na odległość

W przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba komunikacji w czasie rzeczywistym, można uruchomić Diachroniczną Sesję Tutoringu poprzez takie narzędzia jak e-maile oraz fora dyskusyjne w internecie.

 
E-mail pozwala na szybką wymianę informacji, dokumentów lub materiałów na odległość.
Fora dyskusyjne, poświęcone zagadnieniom danego przedmiotu, pozwalają przedłużyć i rozwinąć dyskusję oraz uruchomić proces wspólnego przyswajania wiedzy.
Powyższe formy komunikacji, w przeciwieństwie do wideo- i telekonferencji, nie bazują na komunikacji ustnej. Tu podstawą jest pisemne porozumiewanie się, służące uporządkowaniu myśli w odniesieniu do tematu dyskusji i przedmiotu analizy, którą student podejmuje. 

1.3.3 Tutoring bezpośredni

W tradycyjnym tutoringu interakcja z tutorem następuje w sposób bezpośredni, poprzez spotkania indywidualne lub grupowe, na stronie uczelni lub w Biegunach Technologicznych. Spotkania to zarówno seminaria jak i zebrania dyskusyjne. Stanowią one ważną formę komunikacji, pozwalającą zapoznać się ze wskazówkami i objaśnieniami tutorów a także uzyskać bardziej szczegółowe informacje w odniesieniu do wcześniej objaśnianych zagadnień (podczas sesji tutoringu na odległość), które mogły jednak nie być zrozumiane.

 
Tutor, w czasie spotkań bezpośrednich, może zapoznać się z poziomem oraz rodzajem wiedzy, którą posiada student, i rozpoznać ewentualne problemy i słabe strony w procesie uczenia się. Ma to na celu prawidłowe rozpoznanie kierunku, w jakim student powinien podążać na swojej ścieżce kariery uniwersyteckiej.
 

W przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba komunikacji w czasie rzeczywistym, można uruchomić Diachroniczną Sesję Tutoringu poprzez takie narzędzia jak e-maile oraz fora dyskusyjne w internecie. 

2. 2 Cyberprzestrzeń dydaktyczna

Punktem odniesienia do czynności dydaktycznych w internecie jest makroobszar funkcjonujący w technologii web, zwany Cyberprzestrzenią Dydaktyczną. Pozwala ona uczestnikom procesu przyswajania wiedzy na dostęp do obszarów, powiązanych z tematem ich studiów.

 
W Cyberprzestrzeni Dydaktycznej proces przyswajania wiedzy i rozwoju jest wdrażany poprzez nowe podejście do wiedzy z zakresu komunikacji.
Są różne możliwości dostępu do Cyberprzestrzeni Dydaktycznej z wykorzystaniem loginu i haseł, w zależności od roli, jaką w procesie nauczania/przyswajania wiedzy pełni dana osoba. Rozróżnia się dostęp dla Profesorów, Tutorów i Studentów. Każda z tych osób ma dostęp do informacji odnoszących się do każdego przedmiotu. W szczególności tutorzy i profesorowie mogą modyfikować lub zastępować materiały dydaktyczne oraz dodawać nowe w trakcie trwania procesu nauczania. Student natomiast ma możliwość dostępu do własnej przestrzeni, w której może gromadzić i dodawać dane, informacje, notatki osobiste itp.
Gdy wejdziesz do Cyberprzestrzeni Dydaktycznej, możesz wybrać swój wydział i kierunek studiów. Następnie poprzez okno Lista przedmiotów możesz wejść na zakładki:
 

- Profesora Przedmiotu
- Tutora
Poprzez powyższe zakładki uzyskujesz dostęp do środowiska przyswajania wiedzy

2.1 Zakładka Profesora Przedmiotu

Zawiera ona wszelkie informacje dotyczące osoby danego profesora, np.:

 
• życiorys
• plan nauczania
• mapę koncepcyjną
• materiały dydaktyczne
• plan dydaktyczny
• zasady egzaminów
• kalendarz egzaminów
• środowisko przyswajania wiedzy
• linki do stron tutorów
 
Program nauczania zawiera:
• opis, cele oraz treść wykładanego przedmiotu
• wykaz wymogów
• odsyłacz do ćwiczeń z zakresu wideowykładów
• wykaz podręczników
• słowa kluczowe, charakteryzujące dany przedmiot
• wskazówki odnośnie metodologii oraz sugestie co do sposobu nauki danego przedmiotu.
 
Mapa koncepcyjna danego przedmiotu zawiera nazwy poszczególnych zajęć, wykaz tematów do omówienia na każdych zajęciach wraz z zakładkami odsyłającymi do materiałów dydaktycznych (książki, artykuły, CD-ROMy, bibliografie, linki do stron powiązanych z danym zagadnieniem, ćwiczenia, laboratoria wirtualne), powiązanych z poszczególnymi zagadnieniami.
Materiały dydaktyczne stanowią elementy opracowane doraźnie przez danego profesora przedmiotu. Mogą one zawierać artykuły, opracowania, ćwiczenia, CD-ROMy/DVD, slajdy. Wybrane materiały, opracowane przez studentów w czasie wspólnej nauki, mogą być również dołączone, wedle uznania profesora.
Ułożenie planu dydaktycznego warunkuje liczba punktów, określających wkład pracy studenta. Wszystkie przedmioty, wykładane na studiach licencjackich w Międzynarodowym Uniwersytecie Telematycznym UNINETTUNO są ułożone w moduły, mające wcześniej określony czas trwania, zgodnie z liczbą punktów, przypisanych danemu przedmiotowi. W dziale planowania dydaktycznego profesor określa obrane podejście do programu nauczania oraz przewidywany czas trwania zajęć, a także kryteria odnośnie punktów zaliczeniowych oraz inne informacje z zakresu danego przedmiotu.
Zasady egzaminów określają:
• sposób przeprowadzenia egzaminu
• wymogi, które należy spełnić aby przystąpić do egzaminu
• sposób zapisu na egzamin
• rodzaj dokumentów, które należy okazać aby przystąpić do egzaminu
• sposób ogłoszenia wyników
• sposób rejestracji wyników
Kalendarz egzaminów wyszczególnia:
• daty, harmonogramy i miejsca egzaminów
• składy komisji egzaminacyjnych.
Czynnności dydaktyczne odbywają się w ramach środowiska przyswajania wiedzy: w Bibliotece Wideo, Bibliotece Mediów, Wirtualnym Laboratorium, przestrzeni Tutoringu Online. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych środowisk przyswajania wiedzy są zawarte w odnośnym akapicie.
Linki do stron tutorów pozwalają profesorowi korzystać z materiałów, informacji lub narzędzi, powiązanych z jej/jego przedmiotem.

2.1.1 Zadania Profesora Przedmiotu

Do zadań każdego profesora przedmiotu należy:

 
• opracowanie planu nauczania lub modyfikowanie/uzupełnianie już istniejącego
• opracowanie i korygowanie mapy koncepcyjnej wykładanego przedmiotu
• zapewnienie materiałów dydaktycznych do pogłębionej analizy
• planowanie dydaktyczne w obrębie danego przedmiotu
• udostępnianie zasad egzaminów
• koordynowanie pracy wraz z tutorem
• organizowanie i prowadzenie forów dyskusyjnych na tematy odnoszące się do wykładanego przez nią/niego przedmiotu
• sprawdzanie wiedzy studentów pod koniec każdego modułu nauczania
Profesor we współpracy z tutorem:
• ocenia tematy bieżących wykładów i, jeśli zachodzi taka potrzeba, modyfikuje je (redukując ich liczbę lub włączając nowe materiały)
• opracowuje wideowykłady do odtworzenia na płytach DVD
• jeśli zachodzi potrzeba, powierza profesorom-wykładowcom nagranie nowych wideo-wykładów
• analizuje istniejące materiały dydaktyczne w celu doboru aktualnych
• określa treść i rodzaj materiałów dydaktycznych, opracowywanych od samego początku
• w przypadku wideowykładów określa ich plan co do minuty tak, aby w odpowiednim czasie odesłać do zakładek kierujących do materiałów dydaktycznych.
 
W przypadku nagrywania nowych wideowykładów, każdy profesor-wykładowca sam lub – jeśli zajdzie taka konieczność – we współpracy z tutorem:
• przygotowuje slajdy do wykładu i rejestruje go
• opracowuje swoje własne wideowykłady do odtworzenia na płytach DVD
• dopracowuje mapę koncepcyjną wykładanego przedmiotu, dołączając do niej rozmaite materiały dydaktyczne do pogłębionej analizy zagadnień poruszanych w wideowykładach. Mogą to być zarówno książki i artykuły, jak i CD-ROMy, bibliografie, linki do przydatnych stron czy też ćwiczenia
• określa minutowy plan wykładu tak aby w odpowiednim momencie odesłać do zakładek z materiałami dydaktycznymi. 
 • 2.2 Zakładka Tutora

  Strona online każdego Tutora danego przedmiotu będzie wskazywać jego dostępność (daty i harmonogram) wraz z danymi kontaktowymi (e-mail, numer telefonu i faksu). Udostępnia także następujące informacje:

   
  • życiorys
  • program nauczania
  • mapę koncepcyjną
  • materiały dydaktyczne
  • plan dydaktyczny
  • porządek zajęć
  • ocena oraz statystyka
  • rodzaje środowisk przyswajania wiedzy
  • linki do Strony Profesora Przedmiotu
  Program, mapę koncepcyjną i plan dydaktyczny wykładanego przedmiotu stanowią te same dokumenty, które możesz znaleźć w zakładce Profesora Przedmiotu.
  Na materiał dydaktyczny składają się:
  • tematy, objaśniane doraźnie przez Tutora na podstawie charakterystyk studentów i wyników oceny jakościowej, którą tutor okresowo przedstawia studentom.
  • wybrane przez Tutora materiały opracowane przez studentów podczas pracy z Tutorem lub z innymi studentami podczas wspólnej nauki.
  Opracowane materiały, wybrane przez Tutora, stanowią integralną część Biblioteki Mediów i Wirtualnego Laboratorium i są przeznaczone dla określonej grupy studentów.
  Porządek zajęć jest narzędziem stosowanym przez Tutora w celu wyznaczania spotkań bezpośrednich i online, potwierdzania propozycji spotkań, składanych przez studentów oraz zarządzania własnym porządkiem zajęć.
  Z kolei obszar oceny i statystyk umożliwia korzystanie z:
  • narzędzi oceny ilościowej lub statystyki aktywności studentów (zarówno na poziomie grupowym jak i indywidualnym). Uwzględnia ona liczbę wejść oraz czas przebywania w środowiskach przyswajania wiedzy a także częstotliwość korzystania z narzędzi tutoringu online, liczbę wykonanych ćwiczeń oraz średnią ocen i samoocen
  • narzędzi oceny jakościowej lub oceny każdego studenta w oparciu o ankiety oceniające (zawierające pytania otwarte i/lub ćwiczenia), opracowane przez Tutora w celu nadzorowania procesu przyswajania wiedzy przez studenta w jego/jej klasie.
  Zakładka Tutora oraz Profesora Przedmiotu dają dostęp do 4 środowisk przyswajania wiedzy:
  Biblioteki Wideo, Biblioteki Mediów, Wirtualnego Laboratorium oraz Tutoringu online. Zakładka Tutora posiada link do zakładki Profesora Przedmiotu aby ułatwić poruszanie się w Cyberprzestrzeni Dydaktycznej.
  Profesor Przedmiotu wraz z Tutorem mają wiedzę na temat składu osobowego ich klas oraz mają dostęp do stron poszczególnych studentów poprzez Listę Przedmiotów w oknie danego kierunku studiów licencjackich.
  Jak już powiedziano wcześniej, w modelu psychologii edukacyjnej, zastosowanym w Międzynarodowym Uniwersytecie Telematycznym UNINETTUNO, to student jest w centrum procesu nauczania i przyswajania wiedzy a proces ten jest zaprojektowany z myślą by spełniać wymagania studenta oraz zapewniać wysoki poziom interakcji między uczestnikami tego procesu – Studentem, Tutorem i Profesorem. Wiedza profesorów i tutorów na temat ich studentów jest gromadzona w oparciu o różne zasoby, m. in. Kwestionariusz dla kandydatów na studia, wypełniany podczas zapisów oraz częste spotkania bezpośrednie i online z Mentorami i Tutorami w trakcie trwania studiów.
  Każdy student ma do dyspozycji swoja własną stronę – zakładkę. Aby lepiej dostosować się do potrzeb studenta, może być ona spersonalizowana na życzenie w celu zapewnienia dostępu do różnych pomocniczych materiałów dydaktycznych. Korzystanie z nich sprzyja aktywnemu uczestnictwu we wspólnym procesie przyswajania wiedzy.
  Zakładka Studenta daje Ci następujące możliwości:
  • personalizacja ścieżki naukowej poprzez dobór zajęć tak aby nadążać za tokiem zajęć i móc sporządzać notatki do końca wybranego przedmiotu
  • śledzenie postępów poprzez weryfikację ocen zarówno własnych jak i ocen Tutora a także sprawdzanie których materiałów dydaktycznych użyto dla danego wykładu, ile razy i jak często.
  • planowanie czynności dydaktycznych z pomocą Porządku zajęć w celu odbywania ustalonych przez Tutora spotkań w czat roomach, na forach dyskusyjnych lub w wirtualnych salach, w celu zamieszczania przypomnień lub ustosunkowania się do próśb o pomoc ze strony Tutora
  • wysyłanie materiałów dydaktycznych do Tutorów i Profesorów Przedmiotu w celu doboru przez nich tych najbardziej przydatnych i umieszczenia ich na stronie, przez co staną się dostępne dla całej społeczności naukowej.
  • stała dostępność Tutorów po wejściu na ich strony za pomocą jednego kliknięcia.

  2.2.1 Zadania Tutora

  Model dydaktyczny, zastosowany przez Międzynarodowy Uniwersytet Telematyczny UNINE-TTUNO zakłada, iż Tutor odgrywa kluczową rolę jako mediator między uczestnikami procesu przyswajania wiedzy. A zatem tworzy się Sieć Wymiany Wiedzy (SWW).

  Tutoring stanowi jeden z ważniejszych elementów wkładu w proces przyswajania wiedzy. Wymaga zatem wysokiego stopnia interakcji między Tutorem a Studentem. Odnotowano, iż student najefektywniej przyswaja wiedzę poprzez ciągłą integrację wiedzy teoretycznej (wykłady profesorów), pojęć przyswojonych dzięki przykładom i radom ekspertów (w dyskusjach i podczas 'burzy mózgów' na forach) oraz zajęć praktycznych w danej dziedzinie (ćwiczenia z udziałem Profesora i/lub Tutora, będących do dyspozycji każdego studenta). Tak więc etap tutoringu jest istotnym uzupełnieniem wykładów profesorskich i następującej po nich pracy własnej studenta.
  Tutor jest „planistą” doświadczeń naukowych studentów; konsultantem i przewodnikiem w procesie przyswajania wiedzy – dlatego też jest częścią grupy uczących się. Ma to na celu unikniecie ryzyka izolacji studentów. Tutor ma za zadanie organizować oraz udostępniać studentom szereg materiałów i narzędzi. Są one dopasowane do zajęć odbywających się telematycznie i razem z nimi tworzą dokładny obraz poszczególnych wykładanych tematów.
  Jak pokazują rożne badania, Tutor jest określany przez studentów jako ogniwo łączące studenta i wykładany przedmiot; zadaniem Tutora winno być stworzenie interakcji między studentem i profesorem, czego nie można osiągnąć poprzez wideowykłady. W dodatku niezaprzeczalną zaletą tej formy wsparcia jest szybkość reakcji. Tutoring jest odpowiedzią na potrzebę ciągłej i niezawodnej obecności osoby, która ma studentów spierać. Osoba Tutora jest szczególnie pomocna w momencie rozwiązywania i poprawy ćwiczeń pisemnych, będących przygotowaniem do egzaminu. W ten sposób tworzy się ścieżka dydaktyczna „wpółasystowana”, która przygotowuje studenta do egzaminu końcowego a sposób przygotowania jest dopasowany do potrzeb każdego z programów dydaktycznych.
  Zadania Tutora w Międzynarodowym Uniwersytecie Telematycznym UNINETTUNO są zorientowane na organizację zarówno pracy własnej jak i studentów.
   
  Zadania w zakresie pracy własnej to:
  1. Dobór/ dostosowanie materiałów dydaktycznych
  • dobór materiałów uzupełniających
  • organizacja dostępu studentów do materiałów dydaktycznych
  2. Ocenianie/ informacje zwrotne odnośnie:
  • wyników studenta i doświadczeń, wyniesionych z programu zajęć
  • materiałów i spraw organizacyjnych
  • problemów studentów
   
  Zadania Tutora wobec studenta:
  1. Podtrzymywanie motywacji:
  • czynne dostarczanie motywacji i jej podtrzymywanie
  • tworzenie przyjaznej i otwartej atmosfery
  • pomoc studentowi w kwestiach socjalnych
  2. Pomoc w rozumieniu treści przedmiotu:
  • powiązanie nowych dla studenta treści z wiedzą już przez niego posiadaną
  • rozwiązywanie problemów w rozumieniu treści
  • pobudzanie zastosowania treści zajęć na gruncie zawodowym
  3. Rozwijanie umiejętności uczenia się:
  • wyzwalanie ducha krytycznego
  • kreowanie różnych stylów uczenia się oraz rozwijanie strategii poznawczych
  • pomoc w samoregulacji przez studenta jego sposobu uczenia się i przyswajania wiedzy
  • promowanie wiedzy o czynnikach kontekstowych w uczeniu się
  • zaznajamianie studenta ze zdobyczami technologii (e-mail, czat roomy, wideokonferencje i internet)
  4. Ocenianie/ przekazywanie informacji zwrotnych:
  • informowanie studenta o czynionych przez niego/ nią postępach
  • przygotowanie studenta do egzaminu
  • pomoc w rozwinięciu realistycznej umiejętności samooceny.
   
  Do powyższych obowiązków Tutora należy dodać wiele innych, np. na początku zajęć Tutor:
   
  • określa, czego student może oczekiwać od danego rodzaju zajęć
  • weryfikuje zdobytą wcześniej wiedzę
  • dokonuje sugestii i proponuje materiały w celu wzmocnienia słabych punktów studenta oraz, jeśli zachodzi potrzeba, oferuje pomoc w zwiększeniu umiejętności pracy własnej (zwłaszcza w zarządzaniu czasem).
  Następnym etapem wsparcia studenta (na początku zajęć) przez Tutora jest jego rola mediatora. Wszystkie działania, jakie podejmuje Tutor w trakcie trwania danego przedmiotu, mają na celu przeprowadzenie studenta przez rozmaite elementy procesu przyswajania wiedzy i stworzenie podstawy dla wymiany wiedzy pomiędzy uczestnikami tego procesu. Działania te to:
  • wzbogacanie materiałów do zajęć i zapewnienie dostępu do zasobów naukowych (poprzez stworzenie linków do stron, ćwiczeń w sieci itd.)
  • rozpoznawanie problemów i znajdowanie optymalnych rozwiązań
  • wpajanie określonych umiejętności uczenia się i zwiększanie zdolności do przyswajania wiedzy
  • udzielanie pomocy w ćwiczeniach praktycznych
  • testowanie treści zajęć
  • nadawanie celu oraz formułowanie konstruktywnej informacji zwrotnej odnośnie wyników studenta tak aby wzmocnić u niego poczucie odniesionego sukcesu
  • pomoc studentom w zastosowaniu zdobytej wiedzy w rzeczywistych sytuacjach
  • rozwijanie w studentach ducha współpracy (jako mediator); monitorowanie (ocenianie) osiągnięć
  • monitorowanie (ocena) działalności studenta
  Po przedstawieniu modułów nauczania Tutor dokonuje jakościowej i ilościowej oceny wyników poszczególnych studentów, żeby nieprzerwanie utrzymywać nadzór nad procesem przyswajania wiedzy oraz aby okazywać każdemu studentowi indywidualne wsparcie podczas przygotowań do egzaminu pod koniec każdego modułu.
  Ocena ilościowa aktywności studenta jest dokonywana przez Tutora na podstawie statystyk ruchów studenta w Cyberprzestrzeni Dydaktycznej. Są to następujące parametry:
  liczba wejść w czasie korzystania ze środowisk przyswajania wiedzy, narzędzi Tutoringu Online, liczba wykonanych ćwiczeń oraz średnia ocen/samoocen.
  Aby wcielić ten rodzaj nadzoru w sposób optymalny, Tutor rozdaje ankiety oceniające wszystkim studentom (preferowane są pytania otwarte i/lub ćwiczenia) w celu sprawdzenia na jakim poziomie student przyswoił wiedzę przekazywaną przez profesorów-wykładowców. Wyniki ocen jakościowych i ilościowych stanowią podstawę pracy Tutora, zmierzającego do wzmocnienia możliwości poznawczych studenta oraz przygotowania go do egzaminu.
  Proponowane przez Tutora dodatkowe materiały naukowe mają na celu nie tylko wzmocnienie słabych stron procesu przyswajania wiedzy przez danego studenta czy grupę studentów ale i odpowiedź na ewentualne zapotrzebowanie na bardziej dogłębną analizę danego zagadnienia. Materiałami tymi mogą być książki i artykuły (w celu określenia preferencji studenta są robione projekty i wypełniane ankiety), CD-ROMy, odsyłacze w formie linków czy pozycji bibliograficznych, ćwiczenia i wirtualne laboratoria.
  Rola tutora jako mediatora jest istotna także w ostatniej fazie wsparcia, w której kończy się kompletowanie materiałów naukowych. W tym momencie Tutor pomaga studentowi przejrzeć materiał i przygotować się do egzaminu. Prosi także studenta o jego/jej ocenę sposobu nauczania, przez co uzyskuje cenną informację zwrotną o procesie nauczania/szkolenia.
  Jak już wspomniano wcześniej, Tutor pracuje w bliskim kontakcie ze studentami a jego/jej działalność ma na celu wypracowanie atmosfery współpracy poprzez bezpośrednie wsparcie studentów na dwa uzupełniające się sposoby: metodą synchroniczną i diachroniczną na odległość oraz metodą tradycyjną.
  Aby pełnić tak ważną i złożoną w swym przedmiocie funkcję, Tutor musi wykazywać się odpowiednimi zdolnościami. Składa się na nie 5 podstawowych umiejętności:
  • umiejętność kontrolowania i kierowania
  • określone umiejętności zawodowe
  • zdolności organizacyjne
  • zdolności komunikacyjne i relacyjne
  • zdolności pedagogiczne i dydaktyczne.
  Oczywiście zakres obowiązków Tutora jak również połączenie zdolności, niezbędnych do pełnienia funkcji będą różnić się w zależności od rozmaitych czynników, m. in. wytyczonych celów, określonych potrzeb studentów, opisu specyfiki studiów licencjackich, rodzaju wykładanego przedmiotu itd.
   

   

  2.3 Zakładka Studenta

  Udostępnia ona studentowi wszelkie przydatne informacje oraz umożliwia dostęp do następujących obszarów:

   
  planowania dydaktycznego, dostosowanego do potrzeb studenta. Studentowi udostępnia się program nauczania, dostosowany do jego indywidualnych potrzeb oraz plan czynności dydaktycznych w stosunku do każdego rodzaju zajęć. Każdy student w internecie ma dostęp do planu swoich zajęć dydaktycznych, podzielonych na cztery okresy dydaktyczne. Włączenie studenta do programu klas online ma na celu umożliwienie mu/jej uczęszczania na dwa przedmioty w każdym okresie dydaktycznym pod opieką tutora/profesora. Student może zapoznać się z wynikiem oceny pośredniej oraz prześledzić swój własny tok nauki dokonywany online. Pozwala mu to na łatwy dostęp do egzaminów. Zdanie egzaminów z przedmiotów uczęszczanych modułów dydaktycznych warunkuje przejście na kolejny rok nauki i włączenie do systemu klas online.
  sprawdzania procesu przyswajania wiedzy. Każdy student może sprawdzić swoją samoocenę dla każdego rodzaju czynności dydaktycznej, której dokonał w internecie. Może porównać ją również z oceną wystawioną przez Tutora. Sam może wychwycić ewentualne luki w jego sposobie uczenia się a także opracować nowe strategie uczenia się z pomocą nie tylko profesora/tutora ale także kolegów z wirtualnej klasy/grupy.
  Porządek zajęć (planowanie zajęć) pokazuje harmonogram spotkań wyznaczonych przez profesora lub tutora – spotkań w czat roomach, na forach oraz w wirtualnej sali; w Porządku zajęć można zawrzeć także notatki osobiste lub zapisywać prośby do profesorów/tutorów o pomoc w nauce.
  • „Plan zajęć TV na dziś” Zawiera harmonogram wideowykładów, emitowanych na kanale telewizji satelitarnej, z aktualnie omawianych przedmiotów.  

  2.4 Gli Ambienti di Apprendimento

  2.4.1  Biblioteka Wideo

   
  videoteca

  Biblioteka Wideo zawiera wykłady profesorów, głównie te w formacie cyfrowym oraz powiązane z nimi slajdy. Odtwarzanie wideowykładów pozwala studentowi na uruchomienie procesów uczenia się o charakterze symbolicznym i odtwórczym. Są one powiązane z klasycznym podejściem liniowym w nauczaniu. Ponadto, modułowy układ treści oraz wykaz (indeksacja) tematów wraz z odnośnymi zakładkami pomagają studentowi rozwinąć hipertekstowe i multimedialne podejście do procesu uczenia się. Przyczynia się to do doskonalenia strategii meta-poznawczych a to z kolei prowadzi do większej personalizacji ścieżki naukowej studenta.

   
  Każdy wykład wideo jest opracowany z wykorzystaniem wcześniej określonego systemu indeksacji co pozwala profesorowi stworzyć program zgodnie z przedstawionymi tematami oraz określić rodzaj narzędzi, które umożliwią studentowi gruntowne zgłębianie różnorodnych tematów. Dlatego też wideowykład określa się mianem hipertekstowego przewodnika.
  W procesie przyswajania wiedzy funkcja zakładek umożliwia studentowi łączenie różnych tematów, prezentowanych podczas wykładu, z materiałami naukowymi i dydaktycznymi, znajdującymi się w Bibliotece Mediów. W ten sposób student ma dostęp do dydaktycznego „zaplecza” z zasobami takimi jak książki, artykuły, CD-ROMy, odnośniki bibliograficzne, linki odsyłające do powiązanych stron, ćwiczenia i wirtualne laboratoria. Dają one studentowi możliwość połączenia teoretycznych i praktycznych metod uczenia się w procesie przyswajania wiedzy określanym mianem 'learning by doing'.

  2.4.2  Biblioteka Mediów

  mediateca

  Biblioteka Mediów zawiera materiały dydaktyczne (Obiekty Wiedzy) powiązane z wideo-wykładami – np. notatki, filmy, zdjęcia, diagramy, animacje – wszystkie zebrane w Inteligentnym Systemie Bibliograficznym.

   
  Wszystkie elementy składowe Biblioteki Mediów stanowią pomoce naukowe do pogłębionej analizy treści wideowykładów. Mogą być powiązane z danym tematem, serią tematów, całym wideowykładem, serią wideowykładów lub z danym przedmiotem w ogóle. Jak wspomniano wcześniej, Obiekty Wiedzy są podzielone na następujące kategorie: książki i artykuły, CD-ROMy, odnośniki bibliograficzne i linki do stron powiązanych z danym zagadnieniem. Biblioteka Mediów nie zawiera wirtualnych laboratoriów czy ćwiczeń, które są dostępne (bez załączonych odpowiedzi) w przestrzeni Wirtualnego Laboratorium.
  Materiały dydaktyczne do pogłębionej analizy zagadnień są opracowywane doraźnie przez Tutora (lub Profesora Przedmiotu) dla studentów w klasie lub są wysyłane przez studentów Tutorowi (lub Profesorowi Przedmiotu) i wybierane przez niego. Te ostatnie – opracowywane przez studentów i wybierane przez Tutora (Profesora Przedmiotu) – są dostępne w Zakładce Tutora (Profesora Przedmiotu), ponieważ odnoszą się do określonej grupy studentów.

  2.4.3 Wirtualne Laboratorium

  laboratorio

  W Wirtualnym Laboratorium student może śledzić własne postępy oraz poszerzać swoją wiedzę dzięki wykorzystaniu metody 'learning by doing'. Wyraża się ona w sokratejskiej metodzie tutoringu, prowadzonego na dwa sposoby: ćwiczeń indywidualnych lub ćwiczeń w grupach.

   
  Ćwiczenia indywidualne: masz dostęp do dedykowanego środowiska przyswajania wiedzy gdzie znajdziesz szereg ćwiczeń na dany temat. Możesz je wykonywać online lub ściągnąć na swój komputer. Ćwiczenia wykonywane online nie zawierają klucza odpowiedzi tak, aby ich rozwiązania mogły być konsultowane i weryfikowane z Tutorem.
  Ćwiczenia w grupach: możesz wykonać ćwiczenie z pomocą i przy wsparciu Tutora lub Profesora Przedmiotu. W tym celu należy zaplanować sesję laboratoryjną. Narzędziem komunikacji do przeprowadzenia sesji laboratoryjnej, podczas której studenci oraz Tutor lub Profesor Przedmiotu mogą łączyć się ze sobą i współdziałać, jest Wideo Czat Room. Inne formy wirtualnych laboratoriów mogą być uruchomiane wedle zaleceń Tutora i Profesora Przedmiotu.

  2.4.4 Tutoring OnLine

  tutoring

  Środowisko przyswajania wiedzy, dedykowane Tutoringowi online, udostępniające wszystkie niezbędne narzędzia dla tutoringu na odległość, pozwala na:

   
  • wspólny dostęp studentów do wspólnych, połączonych środowisk przyswajania wiedzy na stronie
  • prowadzony metodą sokratejską dialog z Tutorem, wspomagającym proces przyswajania wiedzy i przewodniczącym mu
  • interakcję z innymi użytkownikami w procesie kształcenia, pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych i językowych, co sprawia że możliwość kształcenia się nie jest już jedynie lokalna a zyskuje wymiar globalny.

Headquarter

Corso Vittorio Emanuele II, 39
00186 Roma - ITALIA
C.F.: 97394340588
P.IVA: 13937651001

Certified mail

info@pec.uninettunouniversity.net

Student Secretariat

tel: +39 06 692076.70
tel: +39 06 692076.71
e-mail: info@uninettunouniversity.net

Videoconferencing

Library 1st floor: 90.147.90.157
Meeting Room 5th floor: 90.147.90.158

Do you need further information?

Give us your contact details


Ask for information